Que Obrigas para empresas en materia de discapacidade?

Contido da páxina

Están recollidas no RDL 1/2013 do 29 de novembro polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de Dereitos das Persoas con Discapacidade.

As empresas públicas e privadas con 50 ou máis traballadores están obrigadas a que polo menos o 2 por 100 do seu cadro de persoal sexan traballadores con discapacidade.

O cómputo faise sobre o cadro de persoal ​total da empresa aínda que teña varios centros de traballo e é independente do tipo de contrato que teñan os traballadores. Se queres saber máis sobre que persoas teñen dereito a que se lles sexa recoñecido o grao de discapacidade e como solicítase.

De forma excepcional, as empresas poderán quedar exentas de forma parcial ou total se aplican medidas alternativas.

O Certificado de Excepcionalidade é unha resolución do Servizo Público de Emprego polo que de maneira temporal exímese a unha empresa de cumprir coa cota de reserva do 2 %e autoriza a aplicación de medidas alternativas. Para que se o outorguen é imprescindible que se cumpra:

  • Que por cuestións produtivas, organizativas, técnicas ou económicas existe especial dificultade para incorporar traballadores con discapacidade ao cadro de persoal.
  • Ou que os Servizos Públicos de Emprego non poidan atender á demanda por falta de interese ou non aceptación de condicións por parte da persoa discapacitada.

O certificado de excepcionalidade, non exime de cumprir a Lei, xa que obriga a adoptar algunha das medidas alternativas reguladas polo RD 364/2005:

  1. Contrato mercantil ou civil cun Centro Especial de Emprego para a compra de bens e servizos para o funcionamento da empresa.
  2. Contrato mercantil ou civil cun traballador autónomo con discapacidade para a prestación de servizos alleos e accesorios á actividade.
  3. Doazón ou acción de patrocinio económico a unha entidade ou fundación cuxo obxecto social sexa entre outros, a formación profesional, a inserción laboral ou a creación de emprego a favor de persoas con diversidade.
  4. A constitución dun enclave laboral previo subscrición do contrato cun Centro Especial de Emprego.

O Servizo Público de Emprego resolve sobre o Certificado de Excepcionalidade aos 2 meses da Solicitude e se non houbese resolución a esa data considérase como positiva por silencio administrativo.

A declaración de excepcionalidade terá unha validez de 3 anos e unha vez finalizado este prazo poderán solicitar unha nova declaración se persisten os motivos.

O prazo para formalizar e iniciar as medidas alternativas é de 3 meses desde a notificación da resolución e deberán executarse durante o período de validez do Certificado de Excepcionalidade sen prexuízo de que anualmente teñan que destinarse á devandita fin como mínimo.

A pesar de utilizar medidas alternativas, estas empresas deberán intentar durante o tempo que dura o Certificado, contratar discapacitados ata chegar ao 2 %do seu cadro de persoal, se pasados os 3 anos de vixencia do Certificado non chegou ao 2 %terán que solicitade de novo o Certificado de Excepcionalidade.

Se non se cumpre coa Lei, as Comunidades Autónomas teñen un réxime de sancións que van de leves a moi graves, de 301 € a 1.000.000 € e poden comportar a prohibición de incorrer en contratos coa administración.​​​​​​​​​​​​