Como solicitar o recoñecemento do grao de discapacidade

Contido da páxina

A quen se lles pode recoñecer?

Son persoas con discapacidade aquelas que teñan deficiencias físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais a longo prazo que, ao interactuar con diversas barreiras, poidan impedir a súa participación plena e efectiva na sociedade, en igualdade de condicións coas demais.

Convención Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Para que serve?

Entre os posibles beneficios as persoas con recoñecemento de grao de discapacidade, poden sinalarse os seguintes:

 • Acceso ás medidas de fomento do emprego para persoas con discapacidade
 • Adaptación do posto de traballo
 • Adaptación de probas selectivas no acceso ao emprego público
 • Xubilación anticipada
 • Acceso á vivenda de protección pública
 • Subvencións e / ou axudas de carácter individual: tratamentos rehabilitadores, produtos de apoio, accesibilidade e adaptacións no fogar, etc.
 • Tratamentos rehabilitadores e de apoio
 • Recursos e apoios educativos
 • Pensión non contributiva (PNC) por invalidez
 • Prestacións económicas e sociais para persoas con discapacidade: Asistencia Sanitaria e Prestación Farmacéutica e Subsidio de Mobilidade e Compensación para Gastos de Transporte
 • Prestacións familiares: Asignación económica por fillo ou menor con discapacidade acollido a cargo, ou maiores de 18 anos cun grao de discapacidade igual ou superior a 65%
 • Ampliación do período de descanso por maternidade nos supostos de discapacidade do fillo ou menor acollido.
 • Ingreso en Centros
 • Beneficios fiscais: Necesidade de axuda de terceira persoas para desprazamento a lugar de traballo, mobilidade reducida, necesidade de vivenda adaptada, etc.
  • Imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF)
  • Imposto sobre Sociedades (IS)
  • Imposto sobre Sucesións e Doazóns
  • Imposto sobre o valor engadido (IVE)
  • Imposto especial sobre determinados medios de trasporte (IEDMT)
  • Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
 • Tarxeta de estacionamento para persoas con mobilidade reducida
 • Bonotaxi
 • Reducións en medios de transporte
 • Outras axudas e servizos para o colectivo de persoas con discapacidade que se contemplen nos organismos competentes en materia de Servizos Sociais xa sexan municipais, autonómicos ou estatais, ou da iniciativa privada social.

Como solicítase?

O procedemento iníciase a instancia de persoa interesada.

Trámites para a solicitude:

Onde solicítase?

 • Poderá solicitarse persoalmente ou por correo en calquera dos Enderezos Territoriais do IMSERSO no caso das Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla, nos Servizos Centrais do IMSERSO, así como nas oficinas de rexistro establecidas para tal fin polos Órganos Xestores das Comunidades Autónomas con competencia na xestión;
 • Ademais poderá presentarse a través de calquera dos medios establecidos no art. 38.4 da Lei 30/1992 Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente.

Resolución:

Unha vez recoñecida a persoa polo Equipo do Centro de Valoración e Orientación, os responsables dos Órganos competentes na materia das Comunidades Autónomas ou dos Enderezos Territoriais do IMSERSO deberán ditar resolución expresa sobre o recoñecemento de grao, así como sobre a puntuación obtida nos baremos para determinar a necesidade do concurso doutra persoa ou dificultades de mobilidade, se procede. O recoñecemento de grao de discapacidade entenderase producido desde a data de solicitude, debendo figurar a data en que terá lugar a revisión.

O recoñecemento de grao de discapacidade (antigo grao de minusvalía) entenderase que causou efecto desde a data de solicitude, debendo figurar necesariamente a data en que, se é o caso, pode ter lugar a súa revisión.

Contra as resolucións definitivas os interesados poderán interpor reclamación previa á vía xurisdicional social, de conformidade co artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da Xurisdición Social Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente.

A acreditación do grao de discapacidade terá validez en todo o territorio do Estado español.