Delt@

Contido da páxina

Delta é un sistema global de comunicacións para a notificación e o tratamento dos accidentes de traballo, axilizando a distribución da información, eliminando custos de gravación e tratamento e simplificando a comunicación entre os distintos usuarios implicados, todo iso garantindo a confidencialidade do contido dos documentos e dirixido a Empresas ou traballadores por conta propia (autónomos con cobertura específica de accidentes de traballo), por si mesmos ou a través de representantes autorizados, Entidades Xestoras (INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, ISM - Instituto Social da Mariña), Entidades Colaboradoras (Mutuas de Accidentes de Traballo, Empresas Colaboradoras) e Autoridades Laborais (Autoridades laborais competentes a nivel provincial).

Decaración Electrónica de Traballadores Accidentados