Aviso legal

Contido da páxina

Identificación fiscal

En cumprimento do previsto no art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, ponse de manifesto que FREMAP MUTUA COLABORADORA COA SEGURIDADE SOCIAL NÚMERO 61, con domicilio en Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda, Madrid 28222 - Madrid e co CIF G-28207017, está inscri​ta co número sesenta e un no Rexistro de Entidades colaboradoras na Xestión da Seguridade Social e é titular do dominio de Internet "www.fremap.es".

Política de Protección de Datos

FREMAP MUTUA COLABORADORA COA SEGURIDADE SOCIAL NÚMERO 61 declara estar ao corrente en materia de protección de datos de carácter persoal mediante a aplicación das medidas esixidas polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que fai ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos).

Vde. pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade, limitación do tratamento e dereito a non ser obxecto de decisións individuais non autorizadas, mediante os seguintes medios:

 • Escrito dirixido ao domicilio social: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda, 28222 - Madrid
 • Sobre pre-franqueado dispoñible en calquera dos nosos Centros situados no territorio nacional
 • Por correo electrónico ao enderezo: derechos_arco@fremap.es
 • Información necesaria
  • Nome e apelidos do interesado
  • Fotocopia do DNI, pasaporte ou outro documento válido que o identifique, ou da persoa que o represente, se é o caso
  • Petición en que concreta a solicitude
  • Enderezo para os efectos de notificación, data e sinatura do solicitante
  • Documentos acreditativos da petición que formula, se é o caso

Pode pórse en contacto coa delegada de Protección de Datos da FREMAP mediante escrito dirixido a Carretera de Pozuelo, 61, 28222 Majadahonda (Madrid), ou por correo electrónico ao enderezo dpd@fremap.es

Uso da Web

 • FREMAP é titular dos dereitos de propiedade intelectual e industrial reflectidos no site http://www.fremap.es, así como de todos os elementos contidos no mesmo. O usuario comprométese a respectar os devanditos dereitos.
 • A utilización ou a publicación, parcial ou total, con fins comerciais, de calquera contido da web www.fremap.esestá estritamente prohibida sen autorización previa da FREMAP. Está prohibido, de igual xeito, modificar ou suprimir material ou contidos cuxos dereitos resérvase FREMAP.
 • Os encargados de sitios web que cren ligazóns coa web de www.fremap.es deben informar FREMAP por correo electrónico ao seguinte enderezo: atencionclientes@fremap.es. As devanditas conexións non implicará ningún tipo de asociación ou participación coas entidades conectadas. FREMAP resérvase o dereito a denegar o devandito acceso en calquera momento. No caso de que calquera usuario da web www.fremap.esentendese que o contido ou os servizos prestados polas páxinas enlazadas son ilícitas, vulneran valores ou principios constitucionais, ou lesionan bens ou dereitos do propio usuario ou dun terceiro, rógase que o comuniquen ao seguinte enderezo: atencionclientes@fremap.es
 • FREMAP non será responsable, en caso algún, polos danos e prexuízos de calquera tipo derivado da falta de lectura deste aviso, ou do incumprimento das obrigas específicas nas condicións establecidas no mesmo. O visitante responderá dos danos e prexuízos que puidese ocasionar á web: www.fremap.es

Normas de uso de Redes Sociais

A utilización das redes sociais da FREMAP en Linkedin, Twiter, Youtube e Facebook, está suxeita a termos e condicións de uso. Para que esta canle sexa útil para todos, cómpre respectar unhas regras básicas. Lea con atención as seguintes normas de uso antes de empezar a participar:

 • Lembre que este é un foro público. Cando vostede publica calquera dato, comentario ou información, asume que este pode ser visto polos restantes usuarios desta rede social e pola FREMAP.
 • Pedímoslle que fale en primeira persoa e que trate de achegar valor nos seus comentarios, facilitando informacións contrastadas. Lembre que vostede é responsable das súas achegas e das consecuencias na súa imaxe e reputación. Se ten dúbidas, mellor non faga unha contribución.
 • Este espazo constitúe un foro de intercambio de opinións ou para o debate construtivo, non é para crear polémica, descualificar a outros usuarios ou a terceiros, nin para presentar queixas e reclamacións, que deben canalizarse a través das vías específicas que FREMAP ten establecidas para esa finalidade. Se está interesado en xestionar solicitudes, suxestións e reclamacións sobre os servizos dispoñibles, pode enviar unha mensaxe o seguinte enderezo atencionclientes@fremap.es.
 • Trate con respecto os outros usuarios. Use unha linguaxe apropiada e correcta.
 • Non publique material publicitario nin faga uso deste perfil para buscar traballo.
 • A súa contribución debe presentar datos reais e concretos. Permítense citas ou a reprodución de pequenos fragmentos de textos, libros ou obras en xeral de terceiros, desde que se indique a fonte e o nome do autor.
 • Temos que preservar o bo uso deste perfil e, por iso, FREMAP, como administrador, resérvase o dereito a eliminar, sen dereito a réplica, calquera achega que:
  • Considere ilegal, irrespectuosa, ameazante, infundada, calumniosa, difamatoria, obscena, desaxeitada, ética ou socialmente discriminatoria.
  • Incorpore datos de terceiros sen a súa autorización.
  • Conteña calquera tipo material publicitario ou de propaganda, persoal ou en beneficio de terceiros, sexan persoas físicas ou xurídicas.
  • Sexa redundante.
  • Publique repetidamente o mesmo contido.
  • Non estea relacionada coa finalidade da páxina.
 • Só poderanse descargar contidos, copiar ou imprimir calquera contribución, para un uso persoal ou privado.

FREMAP non se fai responsable das opinións vertidas neste perfil e non asume garantía algunha sobre a veracidade, exactitude ou actualización das informacións nel contidas. Así mesmo, FREMAP non se fai responsable dos sitios webs alleas aos que se pode acceder mediante vínculos (“ligazóns”) desde este perfil ou de calquera contido posto á súa disposición por terceiros”.

Resolución de controversias

Será de aplicación a normativa española vixente e calquera controversia someterase os Xulgados e Tribunais da cidade de Madrid.