Prestación ordinaria por cesamento de actividade compatible coa actividade por conta propia (artigo 7 RD-lei 11/2021)

Consideracións sobre o cómputo do período de prestación xerada polas cotizacións por cesamento de actividade e o seu esgotamento

MADRID (11/06/2021)

Estimado colaborador:

Como sabes, tes dispoñible na nosa páxina www.fremap.es información sobre as novas prestacións de cesamento de actividade recollida no Real decreto-lei 11/2021, do 27 de maio, que inclúe a normativa de aplicación e os formularios de solicitude.

Nesta ocasión, xa que boa parte dos autónomos haberán gozado de prestacións anteriores e, en particular, da prestación ordinaria compatible co mantemento da actividade por conta propia, será moi habitual que NON conten co período de prestación xerado polas súas cotizacións por cesamento de actividade non consumido polo gozo das devanditas prestacións.

Así, no caso de que visen recoñecido o dereito a esta prestación ordinaria ata o 31 de maio de 2021, só poderán acceder á súa continuación se non esgotasen totalmente a mesma a esa data.

Por exemplo: Se o autónomo conta coa cotización por cesamento de actividade desde o 1 de xaneiro de 2019 (25 meses a 1 de febreiro de 2021), e tivo dereito á prestación ordinaria tanto en relación coa que puido percibirse desde outubro de 2020 ata xaneiro de 2021, como á que puido lucrarse desde febreiro ata maio de 2021, haberá consumido, para ter dereito á primeira, doce meses de cotización e, para acceder á segunda, outros doce, polo que, a 31 de maio de 2021 haberá esgotado a totalidade da prestación que podería percibir coas súas cotizacións por cesamento de actividade realizada a 1 de febreiro de 2021, xa que non contará cun período mínimo de doce meses continuados de cotización por cesamento de actividade non utilizados para acceder á prestación ordinaria con anterioridade.

E, para o resto de supostos, en que non se tivese dereito á prestación ordinaria ata o 31 de maio de 2021, deberase contar igualmente con polo menos doce meses de cotización por cesamento de actividade continuada, previos neste caso á data da solicitude da prestación, que non servisen para acceder previamente á prestación ordinaria. No mesmo exemplo anterior, se só tivose dereito á prestación ordinaria no período de outubro de 2020 a xaneiro de 2021, si se contará con doce meses continuados que non haberán servido para acceder a outra prestación ordinaria anterior (contarase con 29 meses de cotización-se se solicita nos primeiros 21 días naturais de xuño, menos doce meses que serviron para lucrar a prestación ordinaria anterior-, o que permitirá dispor doutros 17 meses de cotización, suficientes para percibir os catro meses de prestación ordinaria desde xuño ata setembro de 2021).

Para o cómputo destes períodos, tivemos en conta as instrucións ata agora impartidas ás Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social pola Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social.

Non obstante, nos supostos en que non poida lucrarse a prestación ordinaria compatible coa actividade por conta propia, se o autónomo tivo dereito á mesma ata o 31 de maio de 2021, poderá acceder ás exoneracións nas súas cotizacións previstas no artigo 5 do Real decreto-lei 11/2021, do 27 de maio, sen que neste caso deba acreditar ningún volume determinado de ingresos económicos pola actividade por conta propia. E, como alternativa a estas exoneracións, sempre que cumpra os requisitos previstos no artigo 8 da devandita norma e, en particular, cos de carácter económico, poderá solicitar a prestación extraordinaria posta a disposición para os autónomos que non poidan acceder á ordinaria.

Rogamos teñas en conta todo iso, con obxecto de evitar, en particular, que deban ser denegadas as solicitudes dos autónomos que consumisen integramente a 31 de maio de 2021 o período de prestación ordinaria xerado polas súas cotizacións por cesamento de actividade, co posible prexuízo que iso poida irrogarles.

Un saúdo cordial.