Extensión de prazo ata hoxe, 22 de febreiro de 2021 para solicitar prestacións de traballadores autónomos

O artigo 30.5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas establece que “Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte”.

MADRID (22/02/2021)

O prazo para solicitar a prestación de cesamento de actividade compatible coa propia actividade do autónomo, a dirixida aos autónomos que non pode acceder a esta e a que poden percibir os autónomos de tempada finalizaba o domingo 21 de febreiro de 2021, de acordo coa redacción desta cuestión recollida no Real decreto-lei 2/2021, do 26 de xaneiro, que vén a significar que o recoñecemento á respectiva prestación levarase a cabo polas mutuas con efectos do 1 de febreiro de 2021, se se solicita dentro dos primeiros vinte e un días naturais de febreiro, ou con efecto desde o día seguinte á solicitude noutro caso (para as dous primeiras prestacións) ou desde o día primeiro do mes seguinte á solicitude (para a terceira). Non obstante, o artigo 30.5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas establece que "Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte". En consecuencia, finalizando este prazo o domingo (inhábil) 21 de febreiro de 2021, as solicitudes destes tres tipos de prestacións que se reciban o luns 22 de febreiro de 2021 deberán ser consideradas dentro do prazo legal e, en consecuencia, de recoñecerse o dereito, o efecto da prestación será o 1 de febreiro de 2021.