WEBINAR SOBRE ACTUACIÓN ANTE SITUACIÓNS COMPLEXAS DE INCAPACIDADE TEMPORAL

Coñecer as figuras legais que se dan nas distintas situacións de IT e como poder actuar en cada caso para cumprir coa normativa vixente, é o obxectivo deste webinar de "Actuación ante situacións complexas de IT"

MADRID (28/01/2021)

Desenvolverase desde unha perspectiva práctica e actualizada, que permita unha xestión eficaz a empresas asociadas e despachos profesionais.