Renovado o Convenio entre FREMAP e o Colexio Oficial de Farmacéuticos de Xaén

Ambas as dúas entidades procederon hoxe á renovación do convenio de colaboración que fixa as normas sobre dispensación, facturación e cobramento de toda clase de medicamentos e produtos sanitarios prescritos, con cargo á Mutua.

MADRID (09/07/2019)

FREMAP conta na Provincia de Xaén con case 106.000 traballadores, pertencentes a empresas mutualistas e / ou traballadores autónomos adheridos, que se beneficiarán do Convenio.

A experiencia positiva acumulada durante os últimos catro anos, tanto para o Colexio, como para FREMAP e, sobre todo, para os traballadores das empresas mutualistas e traballadores autónomos adheridos á FREMAP, principais beneficiarios do mesmo, motivou a renovación do convenio que foi subscrito en 2015. O novo convenio establece o formato das receitas estendidas pola Mutua a favor dos traballadores das súas empresas mutualistas e / ou traballadores autónomos adheridos que sufrisen un accidente de traballo ou estean afectos de enfermidade profesional, así como das receitas que non cubra FREMAP e que teñen que aboar os pacientes. En ambos os dous casos, as receitas deberán estenderse nos modelos oficiais vixentes por lei.

Desde o Colexio de Farmacéuticos de Xaén fan extensible este convenio ás 309 farmacias da provincia (55 delas na capital) e aos máis de 900 colexiados. Desde a institución colexial traballamos por facilitar unha ampla variedade de servizos e prestacións aos nosos colexiados e que, pola súa parte, isto repercuta nos nosos pacientes.

Co novo Convenio, as receitas da Mutua correspondente a tratamentos derivados de accidentes laborais ou enfermidades profesionais continúan estando exentas de achega económica por parte dos pacientes. Os beneficiarios poden, ademais, retirar os seus medicamentos en calquera oficina de farmacia da Provincia de Xaén.

O novo acordo, asinado na sede do Colexio Oficial de Farmacéuticos de Xaén polo seu presidente, D. Juan Pedro Rísquez Madridejos e o director rexional de FREMAP de Andalucía Oriental, D. Victoriano Díaz Corbacho, estipula o procedemento de facturación das receitas emitidas con cargo á Mutua, así como o calendario cos prazos de aboamento ao Colexio.

Así mesmo, ambas as dúas entidades comprométense a garantir a seguridade dos datos de carácter persoal dos pacientes aos que se dispensan as receitas, ficheiro de datos cuxo titular é FREMAP. O Colexio obrígase a gardar segredo profesional respecto dos datos de carácter persoal aos que teña acceso por razón do presente acordo, aínda despois de finalizada a súa relación coa FREMAP.