Propor solucións á empresa

Contido da páxina

As solucións proporanse desde o entendemento por parte de Fremap de que a xestión do absentismo ten a seguinte base: PREVIR e XESTIONAR e para iso realízanse as seguintes accións:

Previr:

A partir do diagnóstico inicial, establécense accións conxuntas entre a empresa e Fremap, a través da promoción de hábitos de vida e de traballo saudable mediante a implantación de programas de educación para a saúde, estudando previamente a quen e cando poden ir dirixidos. Unha axeitada actuación en prevención ademais de reducir os accidentes de traballo e a gravidade dos mesmos tamén permite reducir ou evitar posibles enfermidades futuras. O programa de actuación estrutúrase en tres niveis de intervención:

 • Intervención de primeiro nivel: Neste nivel, selecciónanse os indicadores que se utilizarán para medir a evolución, os recursos dispoñibles, o período de tempo e as metas que se pretender acadar
 • Intervención de segundo nivel: Neste segundo nivel identifícanse os factores de saúde sobre os que se pretende influír, de maneira que o seu control permita cumprir os obxectivos de primeiro nivel esperado. Neste punto, é fundamental contar coa colaboración do servizo de prevención da empresa e en particular da área de vixilancia da saúde, que pode complementarse con sistemas de enquisa directa aos traballadores.
 • Intervención de terceiro nivel: A partir dos indicadores de segundo nivel seleccionados, procédese a identificar os diferentes programas de mellora e valorar o seu impacto nos factores de risco considerados e a repercusión que poderían ter na saúde dos traballadores.

Xestionar:

FREMAP desenvolve a súa xestión do absentismo das empresas nas seguintes coberturas:

Accidente de Traballo/Enfermidade Profesional: Desde FREMAP realízase todo o tratamento médico e / ou cirúrxico, proba diagnóstica, tratamento rehabilitador, consultas con especialistas, desde a emisión da baixa médica ata a emisión da alta médica para reincorporación do traballador ao seu posto de traballo:

Se o traballador, tras o tratamento recibido non estea capacitado para a súa reincorporación ao seu posto de traballo habitual, desde Fremap própónse ante ao Enderezo Provincial do Instituto Nacional da Seguridade Social a proposta de incapacidade. Ademais ofrécese aos traballadores un programa individualizado de orientación e formación profesional, ao obxecto de promover a súa integración laboral, denominada readaptación profesional.

Continxencias Comúns:

Dentro do marco normativo da Lei 35/2014 do 26 de decembro que regula, entre outros aspectos a xestión polas Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social da prestación económica por incapacidade temporal derivada de continxencias comúns, FREMAP, colabora na xestión da incapacidade temporal por continxencias comúns coas seguintes actuacións:

 • Recepcionar baíxaa no menor tempo posible.
 • Recoñecemento do dereito á prestación do traballador.
 • Contactar inmediatamente co traballador.
 • Citar con prontitude no caso de que as doenzas do traballador permítano.
 • Seguimento médico: A nosa colaboración céntrase no seguimento médico e diagnóstico rápido, realizando probas e / ou exploracións complementarias para que o tratamento médico aplíquese decontado e facilite a pronta reincorporación ao seu posto de traballo en condicións de plena aptitude.

O servizo médico da FREMAP, en sesión clínica valorará:

 • Realización de probas / tratamentos: procederase á súa realización previa autorización do médico do Servizo Público de Saúde e consentimento informado do paciente. Os resultados destas probas e tratamentos poranse a disposición do facultativo do Servizo Público de Saúde que asista o traballador.
 • Propostas de Alta e Incapacidade: A Lei 35/2014 do 26 de decembro, faculta nosos servizos médicos para formular propostas de alta e / ou incapacidade permanente á Inspección médica que simultaneamente son comunicadas ao traballador e ao Instituto Nacional da Seguridade Social para o seu coñecemento.

  Así mesmo a Lei prevé, que cando a Inspección Médica do Servizo Público de Saúde desestimase a proposta de alta formulada pola Mutua ou ben non conteste á mesma na forma e prazo establecido, esta poderá solicitar a emisión do parte de alta ao Instituto Nacional da Seguridade Social.