Diagnóstico da situación da empresa

Contido da páxina

Para o estudo das causas das ausencias por motivo de saúde, ponse a disposición das empresas informes e indicadores do seu absentismo laboral por continxencias profesionais e comúns con información numérica e gráfica sobre a evolución mensual e anual destes índices e todo iso en comparativa co sector ao que pertence cada organización.

  • En Continxencia Profesional:
    • Ofrécese ás empresas informes de accidentabilidade con datos procedentes dos partes de accidentes de traballo e a relación de accidentes sen baixa médica declarada pola empresa a través do Sistema Delt@, con datos das enfermidades profesionais comunicadas a través do Sistema CEPROSS distribuídos polos indicadores máis significativos e informes de Absentismo continxencia profesional coa evolución mensual e anual do absentismo por continxencia profesional (accidentes de traballo e enfermidades profesionais) todo iso en comparativa entre o exercicio actual e os dous anteriores e co sector ao que pertence a empresa.
  • En Continxencia Común:
    • Ofrécese ás empresas informes sobre a evolución mensual e anual do absentismo por continxencia común (enfermidade común e accidente non laboral) distribuídos polos indicadores máis significativos e en comparativa co sector ao que pertence a empresa.
    • As empresas teñen acceso directamente a estes informes a través do Sistema de Información da FREMAP En Liña .

Exemplo Informe de Absentismoen formato pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente