Sistema NOTESS

Contido da páxina

Sistema de Remisión Electrónica de Datos no ámbito da Seguridade Social, NOTESS (Notificacións Telemáticas da Seguridade Social).

A TXSS comunicará, mediante o envío de cartas, a necesidade de uso deste novo sistema telemático a todos os Suxeitos Obrigados a NOTESS. As empresas creadas a partir do 1 de xaneiro de 2013, e que cumpran os requisitos de obrigatoriedade, estarán suxeitas ao novo procedemento de comunicación telemática de maneira automática, sen que sexa necesaria a comunicación por carta da Administración.

A partir do 1 de xaneiro de 2013 non haberá máis notificacións en papel dos procedementos para os suxeitos responsables obrigados a NOTESS e durante o 2013 realizarase a adaptación a NOTESS doutros procedementos e aplicacións, así como a incorporación doutros actos administrativos da Seguridade Social por Resolución da Secretaría de Estado da Seguridade Social.

Quen están obrigados ao Sistema RED?

 • As empresas, agrupacións de empresas e demais suxeitos responsables:
  • Obrigados a cotizar e encadrados en calquera dos Réximes do Sistema da Seguridade Social
  • Con independencia do número de traballadores que manteñan en alta
 • RETAS, agás COGOMELOS de conta propia, que estean obrigados a transmitir polo Sistema RED os datos relativos aos seus traballadores, estarán tamén obrigados respecto dos seus propios datos como traballadores autónomos
 • As empresas, agrupacións de empresas e demais suxeitos obrigados a cotizar encadrados nos Sistemas Especiais do Réxime Xeral, agás o sistema especial de empregados de fogar

O obxectivo é que de maneira paulatina a totalidade das empresas obrigadas a utilizar RED e todas aquelas que o desexen reciban as súas notificacións por medios telemáticos a través da Sede Electrónica da Seguridade SocialEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente. Este proxecto compleméntase co obxectivo de substituír todas as publicacións que actualmente se realizan nos boletíns oficiais, pola súa publicación no Taboleiro Edictal da Seguridade Social, que tamén se encontra localizado na sede electrónica.

En concreto vanse a notificar telematicamente, por comparecencia na sede, as reclamacións de débeda e as providencias de constrinximento provenientes da emisión centralizada da débeda do réxime xeral. Pola súa banda, no Taboleiro Edictal, vanse a publicar todas as notificacións que non se puidesen notificar por calquera dos medios de notificación empregados pola Seguridade Social.

Como van funcionar?

 • As notificacións telemáticas serán postas a disposición dos suxeitos obrigados na sede electrónica da Seguridade Social, dispondo os receptores de 10 días naturais para acceder ao contido das mesmas.
 • A existencia de notificacións será comunicada aos suxeitos obrigados convidandolles a que accedan ás mesmas:
  • Se o receptor é a autorizado RED da empresa, se lle enviará un aviso a través do mesmo Sistema RED
  • Se o receptor é o propio empresario, se lle avisará cun correo electrónico enviado ao enderezo que proporcionase.
  • Para acceder ás notificacións, será necesaria a autenticación do receptor mediante o uso da correspondente certificación electrónica, mentres que o acceso ao taboleiro é libre. De feito, as publicacións no Taboleiro Edictal non serán comunicadas aos suxeitos obrigados nin aos seus representantes, xa que deben ser eles os que accedan ao mesmo para consultar os actos en que poidan estar incursos.
  • A publicación no Taboleiro Edictal vai ser diaria, e a notificación darase por practicada tras 20 días naturais desde a data de publicación, aínda que os edictos estarán dispoñibles durante un ano na sede electrónica.

Ao estar ambos os dous procedementos soportados por documentación en formato electrónico, tanto as notificacións e xustificantes de recepción asociados, como os edictos publicados, estarán dispoñibles no correspondente expediente electrónico nos enderezos provinciais da Seguridade Social.

Manual de axuda e preguntas máis frecuentes Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Anexamos un documento descritivo do proxecto en que se detalla o marco normativo, os beneficios e as fases da posta en marcha deste novo medio telemático de notificación.

Sistema NOTESS Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxenteen pdf