Transparencia

Contido da páxina
Imaxe decorativa, sede social FREMAP

Información institucional e Organizativa

Retribucións Altos Cargos

Órganos de goberno e representación

Os membros dos órganos de goberno e participación da Mutua ou os seus representantes, non perciben retribucións, de acordo co que se establece na normativa vixente. De conformidade co que se establece na Orde TIN/246/2010, do 4 de febreiro, no ano 2022 poderán recibir as seguintes compensacións pola súa asistencia a cada reunión dos indicados órganos:

  • Xunta Directiva: 914,17 €.
  • Comisións delegadas da Xunta Directiva: 914,17 €.
  • Comisión de Prestacións Especiais: 759,88 €.
  • Comisión de Control e Seguimento: 618,96 €.

Director xerente

Retribucións Exercicio 2022*, de conformidade co previsto no artigo 88, apartados 3 e 4, do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, en relación coa Orde Comunicada do 2 de xaneiro de 2015, pola que se aproba a clasificación das Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social.

  • Retribución básica: 113.943,74 €.
  • Complemento de posto: 68.366,24 €.
  • Variable, máximo que puidese percibir en función dos obxectivos establecidos pola JD : 45.577,50 €.
  • Totais retribucións: 227.887,48

*Retribucións pendentes do incremento que puidese corresponder pola aprobación definitiva das normas sobre masa salarial no sector público para o 2022 e a súa aplicación.

Normativa de Aplicación

Información Económica, Orzamentaria e Estatística

Dereito de Información

FREMAP pon a disposición dos usuarios un caixa de correo de correo electrónico para solicitar información ou indicar suxestións. Contacte con FREMAP a través da nosa caixa de correo

Lei de transparencia

A Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia e acceso á información pública e boa goberno entra en vigor o 11 de decembro do 2014. Esta lei aplica ás Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social. Máis información sobre a Lei de Transparencia. en formato pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente.

Plans e Programas