Quen é FREMAP?

Contido da páxina
Imaxe decorativa, centro FREMAP

Somos unha entidade colaboradora coa Seguridade Social que temos por obxecto o desenvolvemento das seguintes actividades:

 • Xestión das prestacións económicas e da asistencia sanitaria, incluída a rehabilitación, comprendidas na protección das continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social, así como das actividades de prevención das mesmas continxencias que dispensa a acción protectora.
 • Xestión da prestación económica por incapacidade temporal derivada de continxencias comúns.
 • Xestión das prestacións por risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural.
 • Xestión das prestacións económicas por cesamento na actividade dos traballadores autónomos.
 • Xestión da prestación por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave.

Protexemos a 4,7 millóns de traballadores, con máis de 498.000 empresas asociadas.

Misión: Cal é a nosa razón de ser?

Asociación privada de empresarios que colabora coa Seguridade Social, xestionando prestacións sanitarias e económicas, contribuíndo a mellorar a saúde dos traballadores e a súa reinserción laboral, favorecendo así a produtividade das nosas empresas mutualistas e a sostibilidade do Sistema.

Visión: Que queremos ser?

Ser unha institución de referencia pola excelencia no servizo e na xestión, desde os nosos valores, a innovación, o talento dos nosos profesionais e o compromiso coa Sociedade.

Valores

Os valores que orientan a actuación de todas as persoas de FREMAP, recollidos no Documento Cultura de Empresa da FREMAP e nos Principios de Actuación Responsable, agrúpanse en cinco:

 • Pertenza: Os empregados constitúen o maior activo da FREMAP, sendo os responsables directos da prestación do servizo e o principal valor para acadar a visión da entidade. Por iso, FREMAP dirixe a súa actuación ao desenvolvemento profesional e persoal dos mesmos, con vocación de estabilidade e permanencia, baseandose en criterios de ética, integridade e autocrítica e existindo unha continua actitude de implicación e superación de todos e cada un dos seus empregados.
 • Liderado: FREMAP declara a súa decidida vocación de liderado, procurando ser un referente en todas as súas áreas de actuación e considera que, para conseguiro, é necesaria a permanente actitude de superación persoal de todos e cada un dos seus empregados.
 • Creatividade: Entendida como a existencia dun clima e medio laboral que facilite e propicie no empregado a confianza en si mesmo, o entusiasmo e a curiosidade intelectual, facendo así posible o "saírse da rutina e do cómodo", alumear o novo e encarar os cambios.
 • Vocación de servizo e Orientación á persoa: A nosa prestación de servizo está orientada ás persoas ás que diriximos a nosa actividade e este fin é considerado como unha esencia que combina unha diversidade simultánea de todos os nosos valores. Lograremos a excelencia se inspiramos a finalidade das nosas accións nas persoas, harmonizando eses valores como unha unidade entre o ser e deber-ser.
 • Compromiso:
  • Compromiso coa persoa e o seu medio, promovendo a xestión por valores, entre os que a equidade, a transparencia, a ética e o respecto ao medio natural cobran especial relevancia.
  • Compromiso coa Sociedade a través da busca da excelencia na importantísima fin social que desenvolvemos na nosa colaboración co Sistema da Seguridade Social.
  • Compromiso cos nosos mutualistas e os seus traballadores que nos depositaron a súa confianza na protección da súa seguridade e saúde laboral.
  • Compromiso dos empregados coa empresa e os seus obxectivos en cuxa definición participan.
  • Compromiso do Enderezo co establecemento dun marco laboral favorable que facilite e potencie o desenvolvemento persoal e profesional dos empregados.

Estratexia da FREMAP

O Plan Estratéxico 2018-2021 constitúese como o instrumento principal de cara á consecución da nosa Misión e Visión, tendo en conta as necesidades e expectativas dos nosos principais grupos de interese.

A Visión se concreta en dúas dimensións estratéxicas, excelencia no servizo e excelencia na xestión , como factores claves para a prestación do servizo aos nosos traballadores protexidos e empresas mutualistas, a través da implicación e o desenvolvemento dos nosos empregados e sempre fomentando a innovación e a mellora continua do noso sistema de xestión, contribuíndo ao progreso da Sociedade.

Información sobre documentos PDF: Para poder visualizar correctamente os arquivos PDF cómpre que teña instalado o programa Acrobat Reader Esta ligazón abrirase nunha nova ventá de Adobe.