Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Traxectoria histórica

No ano 1933, a Agrupación de Propietarios de Propiedades Rústicas de España fundou a MUTUALIDADE DE SEGUROS DA AGRUPACIÓN DE PROPIETARIOS DE PROPIEDADES RÚSTICAS DE ESPAÑA. Ese mesmo ano cambiou a denominación a MUTUA DE SEGUROS AGRÍCOLAS M.A.P.F.R.E.

M.A.P.F.R.E. comezou como aseguradora do risco de accidentes de traballo, para posteriormente ir ampliando os tipos de aseguramento, chegando a denominarse MAPFRE Mutualidade de Seguros.

Traxectoria Histórica

Como consecuencia da Lei de Bases da Seguridade Social de 1966, o 6 de xullo de 1967 o Ministerio de Traballo aprobou o regulamento de colaboración das Mutuas Patronais de Accidentes de Traballo (anterior denominación das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social) na xestión da Seguridade Social.

A definición destas entidades incluía expresamente a esixencia de limitar a súa actividade á xestión das continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais.

O 23 de abril de 1968 o Ministerio de Traballo autorizou MAPFRE a continuar colaborando na xestión en todo o territorio nacional, pero acomodandose ás disposicións vixentes.

Desta forma, ese mesmo ano a Xunta Xeral Extraordinaria do MAPFRE Mutualidade de Seguros aprobou a separación de MAPFRE Mutua Patronal de Accidentes de Traballo nunha entidade xuridicamente independente. Ao mesmo tempo acordou seguir operando nos ramos de seguro privado co mesmo nome do MAPFRE Mutualidade de Seguros.

En 1990, introdúcese un cambio na denominación das Mutuas que pasan a denominarse "Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social ". Desde o 1 de xaneiro de 1992, por acordo da Xunta Xeral e conforme á vontade da Administración de evitar a confusión na denominación das Mutuas de Accidentes de Traballo e outras empresas, apróbase a denominación de FREMAP, Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social nº 61.

En decembro de 1995 aprobouse o novo Regulamento de Colaboración das Mutuas de Accidentes de Traballo. Este regulamento contemplaba unha nova posibilidade para as Mutuas: aboar as prestacións económicas por incapacidade temporal derivada da enfermidade común e accidentes non laborais.

No ano 1997 incorpórase, á tradicional actuación preventiva da FREMAP ##1##, o seu labor como Servizo de Prevención Externo, ata o ano 2006 en que se constitúe a "Sociedade de Prevención da FREMAP ##2##S.L." que pasa a prestar este servizo. No ano 2014 cambia a denominación a "PREMAP Seguridade e Saúde, S.L.Ou ".

A Lei 35/2014, do 26 de decembro, pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social en relación co réxime xurídico das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social, establece que as Mutuas disporán de prazo ata o 31 de marzo de 2015 para vender o 100% da súa participación nas sociedades mercantís de prevención constituída polas mutuas. Para dar cumprimento á devandita obriga FREMAP procedeu, no ano 2015, á venda da totalidade das participacións do Patrimonio Histórico da Mutua en "PREMAP Seguridade e Saúde, S.L.Ou." a "IDC Saúde ". A citada Lei 35/2014 modificou a denominación destas entidades que pasan a chamarse Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social, \nsendo desde ese momento a nosa denominación FREMAP Mutua Colaboradora coa Seguridade Social.

Polo seu volume de cotas, empresas asociadas e traballadores protexidos, ocupa o primeiro lugar entre as Mutuas de Accidentes de Traballo.

As empresas poden elixir libremente á FREMAP ##1##para que protexa estes riscos sen ningún custo adicional.​​​