Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Responsabilidade Social Empresarial

O compromiso de FREMAP con respecto á sostibilidade recóllese no noso Documento Cultura de Empresa da FREMAP e se proxecta cara ao futuro no Plan Estratéxico da FREMAP ##3##2022-2025, contribuíndo coa nosa actuación responsable ao progreso da sociedade, baseandonos na Responsabilidade e a Acción Social comprometida.

FREMAP entende a Responsabilidade Social como o seu compromiso voluntario e responsable, máis alá das súas obrigas legais, que integrando na súa xestión as expectativas dos seus grupos de interese, contribúe á mellora da saúde, ao desenvolvemento sostible e ao benestar da sociedade.

Política de Responsabilidade Social

FREMAP está comprometida, de acordo ao seu Propósito, \nMisión, Visión e Valores a manter e mellorar a xestión da súa Responsabilidade Social dentro do marco lexislativo vixente.

A Política de Responsabilidade Social ten por obxecto establecer os principios de actuación que orientan FREMAP para o desenvolvemento da súa estratexia nesta materia, permitindolle mellorar o seu desempeño económico, social e ambiental, contribuíndo ao progreso da sociedade baseandose en criterios éticos, e dando resposta ás expectativas e intereses dos principais grupos de interese.

PRINCIPIOS DA POLÍTICA

Na súa Política de Responsabilidade Social FREMAP comprométese a:

 • Cumprir, facer cumprir e difundir a lexislación nacional e internacional, asumindo o respecto aos dereitos recoñecidos na Declaración Universal de Dereitos Humanos e aos Principios do Pacto Mundial.
 • Xestión empresarial transparente, ética e responsable, con criterios de eficacia e eficiencia, compatibilizando a súa actividade co exercicio da súa responsabilidade social.
 • Garantir aos seus empregados un medio de traballo seguro e saudable. Respectar a igualdade de oportunidades, a súa privacidade, a súa liberdade de opinión, unha retribución xusta e evitar toda forma de acoso laboral.
 • Promover a estabilidade no emprego, facilitar a conciliación da vida persoal e laboral, fomentar a formación que favoreza o desenvolvemento persoal e profesional dos seus empregados, mantendo un bo clima laboral.
 • Promover a solidariedade e responsabilidade social entre os empregados favorecendo o desenvolvemento das súas inquietudes sociais e a súa participación en accións de voluntariado.
 • Ofrecer aos seus clientes un servizo excelente que, entendido de forma integral, supón o asesoramento contra os riscos que afectan á saúde e as súas consecuencias, a prestación de asistencia sanitaria e a xestión das prestacións económicas.
 • Pór a disposición dos seus clientes todos os medios humanos e técnicos dispoñibles e garante a confidencialidade e o respecto á privacidade dos seus datos, xerando vías para canalizar as suxestións e reclamacións.
 • Potenciar que a xestión dos seus provedores sexa socialmente responsable, establecer relacións mutuamente beneficiosas, respectuosas, honestas e manter a debida confidencialidade e respecto á privacidade dos seus datos.
 • Manter unha canle de comunicación e diálogo cos distintos grupos de interese, con criterios de transparencia e fomento da cooperación.
 • Mantemento dunha actitude respectuosa co medio natural limitando, no posible, o impacto dos riscos derivados da súa actuación e promovendo valores de desenvolvemento sostible en todos os grupos de interese.
 • Apoiar as persoas con discapacidade procurando a súa readaptación física e a súa reinserción laboral a través dos nosos departamentos de Traballo Social e Readaptación Profesional, así como a concesión de axudas da Reserva de Asistencia Social xestionadas a través da Comisión de Prestacións Especiais da FREMAP ##1##.
 • Desenvolver un sistema de xestión que lle permita conseguir unha mellora continua da súa responsabilidade social.

GRUPOS DE INTERESE

Grupos de interese FREMAP

Cultura de Empresa e Código de Conduta

FREMAP describe no Documento Cultura de Empresa en pdf Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente, o conxunto de principios compartidos polos membros da organización, que identifican a empresa diferenciandoa das demais e que determinan as relacións tanto entre traballador e empresa como entre empresa e sociedade.

O Código de Conduta en               pdf Esta ligazón abrirase nunha xanela emerxente recolle as nosas normas de actuación cos afectados pola actividade que desenvolvemos e en concreto cos os nosos grupos de interese.

Igualdade na FREMAP

FREMAP dispón do seu Plan de Igualdade, documento en que se reafirma o compromiso da empresa coa igualdade e a persoa, convencida de que segue sendo o núcleo fundamental da Sociedade e polo tanto da Empresa, e en que se establecen medidas concretas para facer efectivo este compromiso.

Desta forma os valores que ata aquela data estaban recollidos no Documento de Cultura de Empresa e os Principios de Actuación Responsable, contan cun marco específico de desenvolvemento.

Alianzas e iniciativas

Pacto Mundial da ONU

FREMAP esta adherida ao Pacto Mundial da ONU (The Global Compact) desde o ano 2002. Mediante esta adhesión, FREMAP comprométese a implantar voluntariamente os dez Principios do Pacto, en que se basea este Pacto Mundial, nas súas actividades, integrando o respecto aos dereitos humanos e sociais, o respecto ao medio natural e a loita contra a corrupción, de maneira que sexan compatibles os intereses empresariais cos valores da sociedade civil.

Os Principios:

 • As empresas deben apoiar e respectar a protección dos dereitos humanos fundamentais, recoñecidos internacionalmente, dentro do seu ámbito de influencia.
 • As empresas deben asegurarse de que os seus traballadores non son cómplices na vulneración dos dereitos humanos.
 • As empresas deben apoiar a liberdade de afiliación e o recoñecemento efectivo do dereito á negociación colectiva.
 • As empresas deben apoiar a eliminación de toda forma de traballo forzoso ou realizado baixo coacción.
 • As empresas deben apoiar a erradicación do traballo infantil.
 • As empresas deben apoiar a abolición das prácticas de discriminación no emprego e a ocupación.
 • As empresas deberán manter un enfoque preventivo que favoreza o medio natural.
 • As empresas deben fomentar as iniciativas que promovan unha maior responsabilidade ambiental.
 • As empresas deben favorecer o desenvolvemento e a difusión das tecnoloxías respectuosas co medio natural.
 • As empresas deben traballar contra a corrupción en todas as súas formas, incluída extorsión e suborno.

Pode consultar o Informe de Progreso da FREMAP Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente na páxina do pacto Mundial da ONU (The Global Compact).

Obxectivos de Desenvolvemento Sostible

FREMAP como Entidade adherida ao Pacto Mundial das Nacións Unidas, apoiamos os 17 objteivos de Desenvolvemento Sostible. Para contribuír a esta axenda global identificamos os ODS en que a nosa actividade ten un impacto directo. Desta forma, o Plan director de Responsabilidade Social está aliñado coa Axenda 2030 e o logro destas metas globais.

SAÚDE E BINIESTAR
Saúde e Benestar

Garantir unha vida sa e promover o benestar para todos en todas as idades.

EDUCACIÓN DE CALIDADE
Educación de calidade

Garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe durante toda a vida para todos.

IGUALDADE DE XÉNERO
Igualdade de xénero

Lograr a igualdade entre os xéneros e empoderar a todas as mulleres e as nenas.

TRABALLO DECENTE E CRECEMENTO ECONÓMICO
Traballo decente e crecemento económico

Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sostible, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos.

REDUCIÓN DAS DESIGUALDADES
Redución das desigualdades

Reducir a desigualdade en e entre os países.

PRODUCIÓN E CONSUMO RESPONSABLE
Produción e consumo responsable

Garantir modalidades de consumo e produción sostible.

ALIANZAS PARA LOGRAR OS OBXECTIVOS
Alianzas para lograr os obxectivos

Revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sostible.

d

Chárter pola Diversidade O "Chárter de Diversidade - ESPAÑA" enmárcase dentro das directivas contra a discriminación da Unión Europea e ten como obxectivo fomentar prácticas de xestión e inclusión da diversidade nas empresas e institucións españolas (de todo tamaño e de todos os sectores), así como en entidades públicas (a escala nacional, rexional e local), como eixe estratéxico para a súa maior eficacia e competitividade. Así mesmo, persegue promover o desenvolvemento de investigacións e ensino deste coñecemento no mundo académico e promover o intercambio de boas prácticas entre todos os axentes sociais.

Empresas por unha sociedade libre de violencia de Xénero

Empresas por unha sociedade libre de violencia de Xénero FREMAP está adherida á Iniciativa "Empresas por unha sociedade libre de violencia de xénero ", realizando distintas actividades de sensibilización e contribuíndo ao obxectivo dunha sociedade sen violencia de xénero.

Acción Social

Na FREMAP ##1##temos un firme compromiso coa mellora da sociedade. Froito deste compromiso é o desenvolvemento dos programas de Acción Social na nosa Entidade co propósito de canalizar o espírito social dos nosos empregados e apoiar as súas inquietudes solidarias.

A misión da nosa Acción Social da FREMAP ##1##é fomentar a solidariedade mediante a realización de accións voluntarias a favor de persoas en situación de dificultade creando para iso un espazo de colaboración no que se poidan desenvolver e expor as inquietudes sociais dos empregados da FREMAP.

Cada dous anos Acción Social FREMAP convoca un Concurso de Proxectos Solidarios ao que os empregados de FREMAP poden presentar proxectos de diferentes organizacións sen ánimo de lucro. En 2021 celebrouse a X edición do Concurso, resultando gañadores:

 • AFYEDALCU Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente(Asociación de Familiares e Doentes de Alzheimer e outras demencias de Cuenca). Co seu proxecto “PODO SENTIR, PODO VIVIR ”: Terapia individualizada a través dos sentidos para doentes de Alzheimer ou outras demencias a través da instalación dunha sala multisensorial (snoezelen).
 • ASPANDLE Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente Asociación de pais e protectores de nenos e adultos con discapacidade de Lepe). Co seu proxecto: Construción de dúas salas de atención directa para tratamento ou unha sala maior con separación intermedia, entre uns 10-12 m2 de superficie en patio anexo á construción xa existente. Polo menos unha delas con cámara de Gessell.

A Acción Social na FREMAP ##1##ten a súa manifestación máis práctica mediante as campañas solidarias. Por medio das mesmas, pódense realizar, en calidade de voluntario, accións destinadas ao progreso e á mellora tanto do seu medio como de países en vías de desenvolvemento.

Xestión Ambiental

FREMAP está comprometida, de acordo ao seu Propósito, Misión, Visión e Valores, a manter e mellorar o seu modelo de xestión baseado na mellora continua e a innovación, cuxos factores clave son a excelencia no servizo e a excelencia na xestión, dentro do marco lexislativo vixente.

A Política de Medio ambiente en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente ten por obxecto establecer os principios de actuación que orientan FREMAP para o desenvolvemento da súa estratexia nesta materia, permitindolle mellorar o seu desempeño ambiental e contribuír ao progreso da sociedade baseandose na Responsabilidade Social, e dando resposta ás expectativas e intereses dos principais grupos de interese.

Para apoiar a Política, FREMAP dispón dun Sistema de Xestión que integra os conceptos ambientais, impulsado polo Enderezo, que achega un enfoque sistemático para a xestión do medio ambiente. Como referencia para establecer, implantar e mellorar o devandito Sistema de Xestión, séguese o estándar da norma UNE-EN ISO 14001:2015.

Algúns exemplos de boas prácticas ambientais son:

 • Certificación FSC en papel responsable
 • Compras medioambietalmente responsables
 • Segregación e xestión de todos os residuos xerados, sanitarios, perigosos e domésticos
 • Acordo con Ambilamp para xestión de lámpadas, fluorescentes e luminarias
 • Acordo con Ecopilas para xestión de pilas e baterías.

Certificación Pacto Dixital para a protección das persoas

Certificación Delegad@ Protección de datos 

Mediante a adhesión ao PACTO DIXITAL, FREMAP comprométese a implantar os principios e recomendacións recollidas no mesmo, así como a difundir entre o seu persoal traballador e as persoas usuarias a Canle prioritaria para solicitar a eliminación urxente de contidos sexuais e violentos na internet, así como outros recursos e ferramentas para axudar a concienciala sobre o valor da privacidade e a importancia do tratamento dos datos persoais.

Información sobre documentos PDF: Para poder visualizar correctamente os arquivos PDF cómpre que teña instalado o programa Acrobat Reader Esta ligazón abrirase nunha nova ventá de Adobe.

​​​​​​​​​​​​​​