Coñécenos

Responsabilidade Social Empresarial

Contido da páxina

O compromiso de FREMAP con respecto á sostibilidade recóllese no noso Documento Cultura de Empresa da FREMAP e se proxecta cara ao futuro no Plan Estratéxico da FREMAP 2018-2021, contribuíndo coa nosa actuación responsable ao progreso da sociedade, baseandonos na Responsabilidade e a Acción Social comprometida.

FREMAP entende a Responsabilidade Social como o seu compromiso voluntario e responsable, máis alá das súas obrigas legais, que integrando na súa xestión as expectativas dos seus grupos de interese, contribúe á mellora da saúde, ao desenvolvemento sostible e ao benestar da sociedade.

Política de Responsabilidade Social

A Cultura de Empresa e os Principios de Actuación Responsable, aliñados co Plan Estratéxico da FREMAP , inspiraron a definición dunha Política de Responsabilidade Social: conxunto de directrices e obxectivos xerais que guían as actuacións de FREMAP en relación coa súa responsabilidade cos grupos de interese.

Na súa Política de Responsabilidade Social FREMAP comprométese a:

 • Cumprir, facer cumprir e difundir a lexislación nacional e internacional, asumindo o respecto aos dereitos recoñecidos na Declaración Universal de Dereitos Humanos e aos Principios do Pacto Mundial.
 • Xestión empresarial transparente, ética e responsable, con criterios de eficacia e eficiencia, compatibilizando a súa actividade co exercicio da súa responsabilidade social.
 • Garantir aos seus empregados un medio de traballo seguro e saudable. Respectar a igualdade de oportunidades, a súa privacidade, a súa liberdade de opinión, unha retribución xusta e evitar toda forma de acoso laboral.
 • Promover a estabilidade no emprego, facilitar a conciliación da vida persoal e laboral, fomentar a formación que favoreza o desenvolvemento persoal e profesional dos seus empregados, mantendo un bo clima laboral.
 • Promover a solidariedade e responsabilidade social entre os empregados favorecendo o desenvolvemento das súas inquietudes sociais e a súa participación en accións de voluntariado.
 • Ofrecer aos seus clientes un servizo excelente que, entendido de forma integral, supón o asesoramento contra os riscos que afectan á saúde e as súas consecuencias, a prestación de asistencia sanitaria e a xestión das prestacións económicas.
 • Pór a disposición dos seus clientes todos os medios humanos e técnicos dispoñibles e garante a confidencialidade e o respecto á privacidade dos seus datos, xerando vías para canalizar as suxestións e reclamacións.
 • Potenciar que a xestión dos seus provedores sexa socialmente responsable, establecer relacións mutuamente beneficiosas, respectuosas, honestas e manter a debida confidencialidade e respecto á privacidade dos seus datos.
  Manter unha canle de comunicación e diálogo cos distintos grupos de interese, con criterios de transparencia e fomento da cooperación .
 • Mantemento dunha actitude respectuosa co medio natural limitando, no posible, o impacto dos riscos derivados da súa actuación e promovendo valores de desenvolvemento sostible en todos os grupos de interese.
 • Apoiar as persoas discapacitadas procurando a súa readaptación física e a súa reinserción laboral a través dos nosos servizos de Asistencia Social e Readaptación Profesional así como a concesión de axudas do Fondo de Prestacións Especiais.
 • Desenvolver un sistema de xestión que lle permita conseguir unha mellora continua da súa responsabilidade social.

Os colectivos cos que FREMAP establece de maneira máis xeral e continuas alianzas e colaboracións son os seguintes grupos de interese:

 • Administración pública
 • Órganos de Goberno e Participación
 • Empregados
 • Empresas Mutualistas
 • Traballadores
 • Asesorías Laborais
 • Provedores
 • Sector de Mutuas
 • Comunidades Empresariais, Profesionais, Científicas, Educativas e Sindicais
 • Sociedade
Grupos de interese FREMAP

Cultura de Empresa e Código de Conduta

FREMAP describe no Documento Cultura de Empresa en pdf Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente, o conxunto de principios compartidos polos membros da organización, que identifican a empresa diferenciandoa das demais e que determinan as relacións tanto entre traballador e empresa como entre empresa e sociedade.

O Código de Conduta en 
      
      pdf Este enlace se abrirá en una ventana 
      
      emergente recolle as nosas normas de actuación cos afectados pola actividade que desenvolvemos e en concreto cos os nosos grupos de interese.

Igualdade na FREMAP

FREMAP dispón do seu Plan de Igualdade, documento en que se reafirma o compromiso da empresa coa igualdade e a persoa, convencida de que segue sendo o núcleo fundamental da Sociedade e polo tanto da Empresa, e en que se establecen medidas concretas para facer efectivo este compromiso.

Desta forma os valores que ata aquela data estaban recollidos no Documento de Cultura de Empresa e os Principios de Actuación Responsable, contan cun marco específico de desenvolvemento.

Pacto Mundial da ONU

FREMAP esta adherida ao Pacto Mundial da ONU (The Global Compact) desde o ano 2002. Mediante esta adhesión, FREMAP comprométese a implantar voluntariamente os dez Principios do Pacto, en que se basea este Pacto Mundial, nas súas actividades, integrando o respecto aos dereitos humanos e sociais, o respecto ao medio natural e a loita contra a corrupción, de maneira que sexan compatibles os intereses empresariais cos valores da sociedade civil.

Os Principios:

 • As empresas deben apoiar e respectar a protección dos dereitos humanos fundamentais, recoñecidos internacionalmente, dentro do seu ámbito de influencia.
 • As empresas deben asegurarse de que os seus traballadores non son cómplices na vulneración dos dereitos humanos.
 • As empresas deben apoiar a liberdade de afiliación e o recoñecemento efectivo do dereito á negociación colectiva.
 • As empresas deben apoiar a eliminación de toda forma de traballo forzoso ou realizado baixo coacción.
 • As empresas deben apoiar a erradicación do traballo infantil.
 • As empresas deben apoiar a abolición das prácticas de discriminación no emprego e a ocupación.
 • As empresas deberán manter un enfoque preventivo que favoreza o medio natural.
 • As empresas deben fomentar as iniciativas que promovan unha maior responsabilidade ambiental.
 • As empresas deben favorecer o desenvolvemento e a difusión das tecnoloxías respectuosas co medio natural.
 • As empresas deben traballar contra a corrupción en todas as súas formas, incluída extorsión e suborno.

Pode consultar o Informe de Progreso da FREMAP Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente na páxina do pacto Mundial da ONU (The Global Compact).

Obxectivos de Desenvolvemento Sostible

No ano 2016 entraron en vigor os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), que aspiran a erradicar a pobreza e a fame para o ano 2030. A conexión entre persoas e planeta, provocou que cumpra establecer, pola súa parte, obxectivos para a terra, os océanos e as vías fluviais.

Estes ODS son un chamamento universal á adopción de medidas para pór fin á pobreza, protexer o planeta e garantir que todas as persoas gocen de paz e prosperidade.

FREMAP, polo seu compromiso co Pacto Mundial, apoia, traballa e difunde os 17 obxectivos de que se compoñen os ODS.

O sector empresarial é un actor clave na consecución destes ODS, polo que FREMAP, como Mutua Colaboradora da Seguridade Social, contribuirá coa súa actividade no desenvolvemento sostible da sociedade.

 • Obxectivo 1: Pór fin á pobreza en todas as súas formas en todo o mundo.
 • Obxectivo 2: Pór fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora da nutrición e promover a agricultura sostible.
 • Obxectivo 3: Garantir unha vida sa e promover o benestar para todos en todas as idades.
 • Obxectivo 4: Garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe durante toda a vida para todos.
 • Obxectivo 5: Lograr a igualdade entre os xéneros e empoderar a todas as mulleres e as nenas.
 • Obxectivo 6: Garantir a dispoñibilidade de auga e a súa xestión sostible e o saneamento para todos.
 • Obxectivo 7: Garantir o acceso a unha enerxía accesible, segura, sostible e moderna para todos.
 • Obxectivo 8: Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sostible, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos.
 • Obxectivo 9: Construír infraestruturas resilientes, promover a industrialización inclusiva e sostible e fomentar a innovación.
 • Obxectivo 10: Reducir a desigualdade en e entre os países.
 • Obxectivo 11: Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sostibles.
 • Obxectivo 12: Garantir modalidades de consumo e produción sostible.
 • Obxectivo 13: Adoptar medidas urxentes para combater o cambio climático e os seus efectos.
 • Obxectivo 14: Conservar e utilizar en forma sostible os océanos, os mares e os recursos mariños para o desenvolvemento sostible.
 • Obxectivo 15: Protexer, restablecer e promover o uso sostible dos ecosistemas terrestres, xestionar os bosques de forma sostible, loitar contra a desertificación, deter e investir a degradación das terras e pór freo á perda da diversidade biolóxica.
 • Obxectivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento sostible, facilitar o acceso á xustiza para todos e crear institucións eficaces, responsables e inclusivas a todos os niveis.
 • Obxectivo 17: Fortalecer os medios de execución e revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sostible.

Acción Social

FREMAP facilita a creación dun espazo colaborador, no que poder desenvolver e expor os proxectos sociais cos que os empregados de maneira voluntaria deciden colaborar.

Unha das actuacións en que plásmase a promoción do voluntariado no colectivo dos empregados da FREMAP, é o concurso de Proxectos Solidarios.

En 2017 celebrouse o VIII Concurso de Proxectos Solidarios, resultando gañadores:

 • Asociación Paz e Ben Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente co seu proxecto "Sala dos Sentidos ", para a estimulación multisensorial de persoas con discapacidade.
 • Asociación AFANAS Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente coa súa proxecta "Aula Multisensorial", para a estimulación multisensorial de persoas con discapacidade.
 • Fundación Pequena Desexo Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente e o seu proxecto "Axudanos a Soñar", para cumprir os desexos de nenos ou nenas da Comunidade Valenciana e que padezan algunha enfermidade crónica ou de mal prognóstico.

A Acción Social na FREMAP ten a súa manifestación máis práctica mediante as campañas solidarias. Por medio das mesmas, pódense realizar en calidade de voluntarias accións destinadas ao progreso e á mellora tanto do seu medio como de países en vías de desenvolvemento.

Xestión Ambiental

FREMAP está comprometida, de acordo a seu Misión, visión e valores, a manter e mellorar o seu modelo de xestión baseado na mellora continua e a innovación, cuxos factores clave son a excelencia no servizo e a excelencia na xestión, dentro do marco lexislativo vixente.

A Política de Medio ambiente en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente ten por obxecto establecer os principios de actuación que orientan FREMAP para o desenvolvemento da súa estratexia nesta materia, permitindolle mellorar o seu desempeño ambiental e contribuír ao progreso da sociedade baseandose na Responsabilidade Social, e dando resposta ás expectativas e intereses dos principais grupos de interese.

Para apoiar a Política, FREMAP dispón dun Sistema de Xestión que integra os conceptos ambientais, impulsado polo Enderezo, que achega un enfoque sistemático para a xestión do medio ambiente. Como referencia para establecer, implantar e mellorar o devandito Sistema de Xestión, séguese o estándar da norma UNE-EN ISO 14001:2015.

Algúns exemplos de boas prácticas ambientais son:

 • Certificación FSC en papel responsable
 • Compras medioambietalmente responsables
 • Segregación e xestión de todos os residuos xerados, sanitarios, perigosos e domésticos
 • Acordo con Ambilamp para xestión de lámpadas, fluorescentes e luminarias
 • Acordo con Ecopilas para xestión de pilas e baterías.

Información sobre documentos PDF: Para poder visualizar correctamente os arquivos PDF cómpre que teña instalado o programa Acrobat Reader Esta ligazón abrirase nunha nova ventá de Adobe.