Xestión Ambiental

Contido da páxina
Día da Árbore

O respecto á Natureza é un dos principios da Cultura de Empresa da FREMAP, que se materializa no cumprimento da normativa e a mellora continua da súa xestión ambiental.

Consecuentemente con iso, a Dirección Xeral de FREMAP desenvolveu e establecido a Política Ambiental da empresa, entendendo como tal o conxunto de directrices e obxectivos xerais que guían as actuacións da mesma en relación coa protección do Medio Natural.

 • FREMAP comprométese a cumprir a normativa vixente e futura prevista e establecer un sistema de xestión ambiental formal que lle permita conseguir unha mellora continua da súa actuación ambiental
 • FREMAP comprométese a previr a contaminación, reducir progresivamente, e na medida das súas posibilidades, os residuos, a utilizar racionalmente os recursos naturais e enerxéticos, así como á utilización de produtos respectuosos co Medio Natural
 • FREMAP comprométese a promover en todos os empregados un maior grao de sensibilidade, responsabilidade e concienciación sobre a necesidade de protexer e preservar o medio
 • FREMAP comprométese a manter unha canle de comunicación ambiental tanto interna coma externa, con criterios de transparencia, mantendo unha relación de cooperación coas autoridades e un diálogo aberto con partes interesadas e públicas, a cuxa disposición pon esta política

No marco deste compromiso, FREMAP establece a súa Política Ambiental, documentada no Manual de Xestión Ambiental e contén os principios básicos que orientan o desempeño ambiental sostible, compatibilizando a eficacia do servizo coa preservación do medio natural, previndo a contaminación, reducindo progresivamente a xeración de residuos, utilizando racionalmente os recursos naturais e enerxéticos así como a utilización de produtos respectuosos co medio natural.

Certificación AENOR de Xestión Ambiental

Coa finalidade de cumprir e despregar estes compromisos, desenvolveuse e implantado un Sistema de Xestión Ambiental conforme coa Norma UNE-EN ISO 14001:2004 e certificado pola AENOR, a Asociación Española de Normalización e Certificación.

A certificación acada todas as actividades e todos os centros de FREMAP (administrativos, ambulatorios e hospitalarios) en todo o territorio nacional.

A Norma UNE-EN ISO 14001:2004 especifica os requisitos dun sistema de xestión ambiental permitindo ás organizacións, desenvolver unha política ambiental, establecer obxectivos e procesos para acadar os compromisos da política, tomar as accións necesarias para mellorar o seu rendemento e demostrar a conformidade do sistema cos requisitos da norma internacional.

O Sistema de Xestión Ambiental da FREMAP descríbese nun soporte documental constituído por un Manual de Xestión Ambiental, dez Procedementos específicos de Medio Natural, trinta Instrucións Técnicas e dez Procedementos comúns co Sistema de Xestión de Calidade, o que permite que FREMAP conte cun Sistema Integrado de Xestión de Calidade e Medio ambiente.

Todos os aspectos ambientais da FREMAP identificáronse e avaliado de acordo cun conxunto de criterios obxectivables que determinan a maior ou menor relevancia dos mesmos.

O Programa de Xestión Ambiental da FREMAP concreta os obxectivos ambientais comúns a toda a organización para asegurar o cumprimento dos compromisos adquiridos nos principios da Política Ambiental, realizando cada centro, un seguimento periódico dos mesmos.

Compromiso co desenvolvemento sostible

FREMAP é unha empresa adherida ao Pacto Mundial das Nacións Unidas, adquirindo un triplo compromiso en materia ambiental:

 • A aplicación dun criterio de precaución respecto dos problemas ambientais
 • Adopción de iniciativas para promover unha maior responsabilidade ambiental
 • Alentar o desenvolvemento e difusión de tecnoloxías inocuas para o Medio Natural

A política Ambiental da FREMAP baséase nun firme compromiso de respecto e desenvolvemento do Medio Natural que inclúe iniciativas como:

 • Avaliación e control dos aspectos ambientais
 • Establecemento e seguimento de Indicadores e Obxectivos ambientais
 • Formación e sensibilización ambiental
 • Criterios ambientais e de eficiencia enerxética para contratación
 • Canles de comunicación ambientais
 • Actuacións técnicas de eficiencia enerxética
 • Boas prácticas ambientais:
  • Certificación FSC en papel responsable
  • Compras medioambietalmente responsables
  • Segregación e xestión de todos os residuos xerados, sanitarios, perigosos e domésticos
  • Acordo con Ambilamp para xestión de lámpadas, fluorescentes e luminarias
  • Acordo con Ecopilas para xestión de pilas e baterías.