Servizos que prestan as Mutuas

Contido da páxina

Os servizos que prestan as MUTUAS Colaboradoras coa Seguridade Social son:

  • A xestión das prestacións económicas e da asistencia sanitaria, incluída a rehabilitación, comprendidas na protección das continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social, así como das actividades de prevención das mesmas continxencias que dispensa a acción protectora.
  • A xestión da prestación económica por incapacidade temporal derivada de continxencias comúns.
  • A xestión das prestacións por risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural.
  • A xestión das prestacións económicas por cesamento na actividade dos traballadores autónomos.
  • A xestión da prestación por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave.
  • As demais actividades da Seguridade Social que lles sexan atribuídas legalmente.
Servizos que prestan as mutuas