Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Que son as Mutuas?

 • Son Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social as asociacións privadas de empresarios constituídos mediante autorización do Ministerio de Emprego e Seguridade Social e inscrición no Rexistro especial dependente deste , que teñen por finalidade colaborar na xestión da Seguridade Social, baixo a dirección e tutela do mesmo, sen ánimo de lucro e asumindo a súa asociada responsabilidade mancomunada nos supostos e co alcance establecido nesta lei.

  As Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social, unha vez constituídas, adquiren personalidade xurídica e capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins. O ámbito de actuación das mesmas esténdese a todo o territorio do Estado.

 • É obxecto das Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social o desenvolvemento, mediante a colaboración co Ministerio de Emprego e Seguridade Social, das seguintes actividades da Seguridade Social:

  • A xestión das prestacións económicas e da asistencia sanitaria, incluída a rehabilitación, comprendidas na protección das continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social, así como das actividades de prevención das mesmas continxencias que dispensa a acción protectora.
  • A xestión da prestación económica por incapacidade temporal derivada de continxencias comúns.
  • A xestión das prestacións por risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural.
  • A xestión das prestacións económicas por cesamento na actividade dos traballadores autónomos.
  • A xestión da prestación por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave.
  • As demais actividades da Seguridade Social que lles sexan atribuídas legalmente.
​​