Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Reclamacións

Datos da Reclamación

Para a correcta tramitación da reclamación é imprescindible que:

  • Infórmense todos os campos marcados con * de maneira obrigatoria.
  • Inclúase unha copia do documento de identificación do reclamante, para iso díspónse do campo "Engadir copia de documento de identificación ".
  • Pode anexar documentación adicional a través do campo “Documentación Adxunta ”.
O tamaño dos documentos adxuntos non pode ser superior a 2 megas. Se a reclamación se realiza en nome dunha empresa deberá indicarse seu CIF.

CIF
Documento de Identificación *
Datos do Centro

Selecciona o centro de FREMAP asociado á reclamación. É obrigatorio introducir unha provincia e un centro.

De conformidade co que se establece no Regulamento (UE) 2016/679, Xeral de Protección de Datos, informámoslle que os datos persoais facilitados serán tratados, en calidade de Responsable do tratamento, pola FREMAP MUTUA COLABORADORA DA SEGURIDADE SOCIAL, Nº 61, con domicilio en Carretera de Pozuelo Nº 61, 28.222 Majadahonda – MADRID.

A finalidade da recollida e tratamento dos seus datos é poder rexistrar e tramitar a reclamación que presente en relación coa actuación da entidade, sendo o tratamento necesario para o cumprimento dunha obriga legal, (artigos 6.1 c) e 9.2 h) do citado Regulamento).

Así mesmo, informámoslle que, aos efectos de mellora da xestión encomendada á Mutua e da calidade do servizo prestado, os seus datos poderán ser utilizados para a realización de análises estatísticas, sendo o tratamento necesario para a satisfacción de intereses lexítimos perseguidos pola FREMAP (artigo 6.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos).

Do mesmo xeito informámoslle que non realizaremos ningunha cesión nin transferencia internacional de datos a terceiros, agás imperativo legal e que os seus datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se conseguiron e para determinar as posibles responsabilidades e atender os procesos de reclamación que se poidan presentar contra a entidade.

Poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade, limitación do tratamento e a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas, notificandoo por escrito ao enderezo indicado con anterioridade ou ao seguinte enderezo de correo electrónico: derechos_arco@fremap.es. Pode acceder a información adicional sobre o tratamento dos seus datos en www.fremap.é .

Igualmente, se lle informa do seu dereito a reclamar ante a Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de Datos: www.aepd.é Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente).

No caso de que vostede comunique información de familiares ou outras persoas relacionadas coa finalidade referida anteriormente, obrígase, a informarlles sobre o tratamento dos seus datos por parte da FREMAP, como Responsable do tratamento e, da posibilidade de exercitar os seus dereitos de protección de datos na forma indicada.