Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

CurriculumConfir

Verificación de datos incluídos no formulario do currículo

Datos persoais

Nome
Primeiro apelido
Segundo apelido
País de residencia
Domicilio
CP
Localidade
Provincia
Teléfono móbil
Teléfono fixo
Correo electrónico
NIF / Pasaporte
Data de nacemento
Lugar de nacemento
Foto de perfil
Foto de perfil do candidato

Formación académica

Informática

Outros Datos

Retribución desexada
Tipo de xornada laboral
Tipo de quenda
Dispoñibilidade viaxar
Mobilidade xeográfica
Zonas de mobilidade
Carné conducir
Coche propio
Permiso de traballo
A continuación podes reflectir calquera información que consideres relevante facernos chegar:

Anexar CV

Anexar Curriculum Vitae

Vostede entrega á FREMAP, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social Nº 61, solicitude de emprego mediante documento en que inclúe a información identificada e demais que considere necesaria, axeitada e non excesiva para a xestión da devandita solicitude.

Informámoslle que Vostede non deberá incluír categorías especiais de datos persoais (como son os datos que revelen a orixe étnica ou racial, as opinións políticas, as conviccións relixiosas ou filosóficas, ou a afiliación sindical, e o tratamento de datos xenéticos, datos biométricos dirixidos a identificar de maneira unívoca a unha persoa física, datos relativos á saúde ou datos relativos á vida sexual ou as orientacións sexuais dunha persoa física, de acordo co que se dispón no artigo 9 do Regulamento (UE) 2016/679, Xeral de Protección de Datos). En caso de facero informámoslle que unha vez detectada esta circunstancia, a súa solicitude quedará cancelada.

Así mesmo, pomos á súa disposición a información relativa ao tratamento de datos persoais que levamos a cabo, co obxectivo de que en todo momento coñeza como tratamos os seus datos e os dereitos que lle asisten como titular dos mesmos.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable:
FREMAP, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social Nº 61
Finalidade:
Selección de persoal e provisión de postos de traballo
Lexitimación:
Aplicación de medidas contractuais
Destinatario:
Non se cederán datos a terceiros agás ás compañías de transporte, axencias de viaxes e establecementos hoteleiros, para xestionar as viaxes que realice durante o desenvolvemento dos procesos de selección en que participe.
Dereitos:
Acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade, limitación do tratamento e dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas. Poderá exercer estes dereitos enviando solicitude a Carretera de Pozuelo nº 61, 28220 Majadahonda ou a derechos_arco@fremap.es Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente. Así mesmo, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.
Procedencia:
De Vde. mesmo cando remite a súa candidatura á FREMAP ou das empresas de emprego ou bolsas de traballo en que estea subscrito.
Información Adicional:
Poderá encontrar máis información detallada sobre a nosa política de protección de datos en www.fremap.es Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente, no apartado "Protección de Datos" en "Información adicional de Protección de Datos para candidatos a postos de traballo"