Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Enfermidade Profesional

Imaxe decorativa, traballadores

Unha Enfermidade Profesional é aquela contraída a consecuencia do traballo executado por conta allea ou por conta propia nas actividades que se especifiquen no cadro de Enfermidades Profesionais .

Cadro de Enfermidade Profesional

O RD 1299/2006, do 10 de novembro, en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente aproba o cadro de enfermidades profesionais que figura como anexo 1 da devandita norma. Contén 6 grupos de Enfermidades Profesionais segundo estean causadas por:

 • Grupo 1: Causadas por axentes químicos.
 • Grupo 2: Causadas por axentes físicos.
 • Grupo 3: Causadas por axentes biolóxicos.
 • Grupo 4: Causadas por inhalación de substancias e axentes non comprendidos noutros apartados.
 • Grupo 5: Da pel, causada por substancias e axentes non comprendidos nalgún dos outros apartados.
 • Grupo 6: Causadas por axentes carcinoxénicos.

Asistencia Sanitaria

 • O tratamento médico-cirúrxico e rehabilitador das lesións ou doenzas sufridas, as prescricións farmacéuticas e, en xeral, todas as técnicas diagnósticas e terapéuticas que se consideren precisas polos facultativos que asistan o accidentado.
 • A subministración e renovación normal dos aparellos de prótese e ortopedia necesaria, e os vehículos para inválidos (cadeiras de rodas, etc).
 • A cirurxía plástica e reparadora axeitada cando quedasen deformacións ou mutilacións que produzan alteración importante no aspecto físico do accidentado ou dificulten a recuperación funcional para o emprego posterior.
 • O tratamento rehabilitador necesario para lograr unha curación máis completa e unha maior aptitude para o traballo no prazo máis corto
 • Os gastos que ocasione o desprazamento para recibir a asistencia, en medios normais de transporte, ou extraordinarios debidamente autorizados.

Prestacións económicas

As prestacións que FREMAP atenderá, producido o accidente ou a enfermidade profesional, veñen reguladas no texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro (BOE de 31/10/15), e a normativa concordante:

 • Incapacidade temporal.- 75% da base reguladora.
 • Lesións permanentes non invalidantes.- Tanto alzado, segundo baremo.
 • Incapacidade permanente parcial.- 24 mensualidades da base reguladora.
 • Incapacidade permanente total.- Pensión equivalente ao 55 %da base reguladora máis un 20% para maiores de 55 anos que cumpran uns determinados requisitos legais.
 • Incapacidade permanente absoluta.- Pensión equivalente ao 100 %da base reguladora.
 • Gran invalidez.- Pensión equivalente ao 100 %da base reguladora, máis un complemento resultado de sumar o 45% da base mínima de cotización e o 30% da última base de cotización do traballador.
 • Prestacións derivadas de falecemento:
  • Auxilio por defunción.- 46,04 €.
  • Viuvez.- pensión do 52 %e indemnización a prezo fixado de 6 mensualidades da base reguladora.
  • Orfandade.- pensión do 20 %e indemnización a prezo fixado de 1 mensualidade da base reguladora por cada orfo.
  • Prestacións a favor de familiares.- pensións, subsidios temporais e indemnizacións a prezo fixado, en determinadas circunstancias de convivencia e vivencia a expensas respecto do falecido.
 • Aboamento dos gastos farmacéuticos.
 • Aboamento dos gastos hospitalarios ou dos facultativos cuxos servizos se utilizasen en casos de urxencia.

Aboamento dos gastos de desprazamento ocasionado por acudir aos servizos médicos da FREMAP

(BOE-A-2006-22169Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente).

Prestacións especiais

A Comisión de Prestacións Especiais de FREMAP pode outorgar axudas económicas de carácter graciable, en atención a estados e situacións de necesidade, que se presentan como consecuencia de accidente de traballo e enfermidade profesional.

Poden solicitaro todos aqueles traballadores das nosas empresas mutualistas, ou traballadores por conta propia, que sufrisen un Accidente de Traballo ou Enfermidade Profesional que como consecuencia deste suceso sofren unha situación de necesidade económica por mingua dos ingresos ou gastos especiais non cubertos pola Seguridade Social.

No caso de falecemento, poderán solicitalo os familiares ao seu cargo.

Información sobre documentos PDF: Para poder visualizar correctamente os arquivos PDF cómpre que teña instalado o programa Acrobat Reader Esta ligazón se abrir´ nunha nova xanela de Adobe.

​​​