Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Enfermidade Común e Accidente non Laboral

Imaxe decorativa, mozo con muletas

A Lei Xeral de Seguridade Social faculta as mutuas para cubrir as prestacións económicas de incapacidade temporal derivada de Enfermidade Común e Accidente non Laboral .

Principais características

 • Non supón custo adicional algún p​ara a empresa.
 • Realízase por medio de servizos médicos propios.
 • Colaboramos no seguimento e control da Enfermidade Común e Accidente non Laboral promovendo unha mellor e máis rápida curación.
 • Anticiparase aos traballadores en incapacidade temporal a realización de probas médicas e tratamentos cando así autoríceo o Servizo Público de Saúde, co consentimento informado do paciente.
 • FREMAP está lexitimada para promover a iniciación do procedemento de Incapacidade Permanente, sen necesidade de esgotar o período de 545 días.

O noso Obxectivo

O obxectivo da FREMAP é colaborar coa Seguridade Social no seguimento médico e diagnóstico rápido, realizando probas e / ou exploracións complementarias para que o tratamento médico aplíquese decontado e facilite a pronta reincorporación ao seu posto de traballo en condicións de plena aptitude.

Como facémolo

 • Recepcionar baíxaa no menor tempo posible.
 • Recoñecemento do dereito á prestación.
 • Contactar inmediatamente co traballador.
 • Citar con prontitude no caso de que as doenzas do traballador permítano.
 • Seguimento médico, realizando exploracións e probas complementarias.

O servizo médico da FREMAP, en sesión clínica valorará:

  • Realización de probas / tratamentos: procederase á súa realización previa autorización do médico do Servizo Público de Saúde e consentimento informado do paciente. Os resultados destas probas e tratamentos poranse a disposición do facultativo do Servizo Público de Saúde que asista o traballador.
  • Propostas de Alta e Incapacidade: A Lei 35/2014 do 26 de decembro, faculta nosos servizos médicos para formular propostas de alta e / ou incapacidade permanente á Inspección Médica que simultaneamente son comunicadas ao traballador e ao Instituto Nacional da Seguridade Social para o seu coñecemento.
  • Así mesmo a Lei prevé, que cando a Inspección Médica do Servizo Público de Saúde desestimase a proposta de alta formulada pola Mutua ou ben non conteste á mesma na forma e prazo establecido, esta poderá solicitar a emisión do parte de alta ao Instituto Nacional da Seguridade Social.

Prestacións Económicas

Segundo o réxime ao que pertenza o traballador:

Réxime Xeral da Seguridade Social – Traballador por conta allea con relación laboral vixente
Días de baixa Importe da prestación Responsable da prestación
Días 1 a 3 Non hai prestación
Días 4 a 15 60% da base reguladora Empresa
Días 16 a 20 60% da base reguladora Mutua
Do día 21 ata final prestación 75% da base reguladora Mutua
Sistema Especial para Empregados do Fogar
Días de baixa Importe da prestación Responsable do Pagamento
Días 1 a 3 Non hai prestación
Días 4 a 8 60% da base reguladora Empregador
Días 9 a 20 60% da base reguladora Mutua
Do día 21 ata final prestación 75% da base reguladora Mutua
Réxime Xeral de Traballadores Autónomos – Traballador por conta allea
Días de baixa Importe da prestación Responsable do Pagamento
Días 1 a 3 Non hai prestación
Días 4 a 20 60% da base reguladora Mutua
Do día 21 ata final prestación 75% da base reguladora Mutua
 • Aboamento dos gastos de desprazamento ocasionado por acudir aos servizos médicos da FREMAP

XESTIÓN DA INCAPACIDADE TEMPORAL

​​​​​​​​​​​