Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Prestación Económica para o Coidado de Menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave

Imaxe decorativa, man de bebe

É unha prestación económica destinada aos proxenitores, adoptantes ou acolledores que reducen a súa xornada de traballo para o coidado do menor ao seu cargo afectado por cancro ou outra grave enfermidade. O subsidio ten por obxecto compensar a perda de ingresos que sofren os interesados ao ter que reducir a súa xornada, coa conseguinte diminución do seu salario, pola necesidade de coidar de maneira directa, continua e permanente aos fillos ou menores ao seu cargo, durante o tempo da súa hospitalización e tratamento continuado da enfermidade.

Beneficiarios

Serán beneficiarios os traballadores por conta allea ou por conta propia e asimilados, calquera que fóra o seu sexo, sempre que:

  • Reduzan a súa xornada de traballo en, polo menos, un 50% da súa duración.
  • Encóntrense afiliados e en alta nalgún réxime do Sistema da Seguridade Social.
  • Acrediten o período de cotización esixido en cada caso.
  • Encóntrense ao corrente no pagamento das cotas.

Cando ambos os dous proxenitores, adoptantes ou acolledores tivesen dereito ao subsidio, só poderá ser recoñecido en favor dun deles .

Prestación económica

A prestación consiste nun subsidio, de devindicación diaria, equivalente ao 100 %da Base Reguladora (BR) que estea establecida para a prestación de Incapacidade Temporal (IT) derivada de Continxencias Profesionais ou, se é o caso, a derivada de Continxencias Comúns, cando non se optase pola cobertura das Continxencias Profesionais e en proporción á redución que experimente a xornada de traballo.

​​​