Protección de Datos

Contido da páxina
Imaxe decorativa, arquivadores FREMAP

FREMAP está comprometida, de acordo á súa Misión, Visión e Valores, a manter e mellorar o seu modelo de xestión baseado na mellora continua e a innovación, cuxos factores clave son a excelencia no servizo e a excelencia na xestión , dentro do marco lexislativo vixente.

A presente Política establece os principios que inspiran a actuación de FREMAP, contendo o marco que debe rexer na entidade en materia de protección de datos persoais.

A finalidade perseguida pola Política é garantir o cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679, Regulamento Xeral de Protección de Datos, así como a Lei Orgánica de Protección de Datos de carácter persoal nacional e demais lexislación aplicable. En particular, a Política de Protección de datos ten como finalidade garantir o dereito á protección de datos de todas as persoas físicas que se relacionan coa FREMAP, asegurando o respecto do dereito ao honor e á intimidade no tratamento dos datos persoais necesarios para o desenvolvemento da súa actividade.

Ámbito de aplicación e alcance da Política de Protección de Datos

A Política é de aplicación a todas as persoas que prestan servizos na FREMAP e a externos que se relacionan coa entidade, a través de contratos de prestación de servizos ou acordos de colaboración, acadando a todos os procesos e recursos da entidade.

Principios de actuación

Os Principios relativos ao tratamento de datos persoais.

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia. O tratamento de datos persoais será leal, lexítimo e lícito conforme á lexislación aplicable, debendose informar as persoas interesadas sobre as circunstancias relativas ao tratamento dos seus datos. Nos casos en que resulte obrigatorio conforme á lexislación aplicable, deberá obterse o consentimento dos interesados antes de tratar os seus datos.
 • Principio de limitación da finalidade . Os datos persoais serán recollidos con fins determinados, explícitos e lexítimos e non serán tratados ulteriormente de maneira incompatible cos devanditos fins.
 • Principio de minimización dos datos . Só serán obxecto de tratamento aqueles datos persoais que resulten estritamente necesarios para a finalidade para a que se recollan ou traten e axeitados a tal finalidade.
 • Principio de exactitude. Os datos persoais deberán ser exactos e estar actualizados. En caso contrario, deberán suprimirse ou rectificarse.
 • Principio de limitación do prazo de conservación. Os datos persoais non se conservarán máis alá do prazo necesario para conseguir a fin para o que se tratan, agás nos supostos de conservación legalmente previstos.
 • Principio de integridade e confidencialidade. Os datos persoais serán tratados de maneira que se garanta a súa seguridade axeitada, adoptando medidas técnicas e organizativas que os protexa do tratamento non autorizado ou ilícito e que evite a súa perda, a súa destrución e que sufran danos accidentais. Así mesmo, os datos persoais solicitados e tratados pola FREMAP deberán ser conservados coa máxima confidencialidade e segredo, non podendo ser utilizados para outros fins distintos de que xustificaron e permitiron a súa recollida e sen que poidan ser comunicados ou cedidos a terceiros fóra dos casos permitidos pola lexislación aplicable.

Base xurídica do tratamento de datos persoais.

FREMAP soa procederá ao tratamento de datos persoais cando se dea, polo menos, unha das seguintes circunstancias:

 • Que o interesado prestase o seu consentimento para fins específicos.
 • Que o tratamento cumpra para a execución dun contrato de que o interesado é parte ou para aplicar, a petición do interesado, medidas precontractuais.
 • Que o tratamento cumpra para o cumprimento dunha obriga legal.
 • Que o tratamento cumpra para protexer intereses vitais do interesado ou outra persoa física.
 • Que o tratamento cumpra para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos que fosen conferidos.
 • Que o tratamento cumpra para satisfacer un interese lexítimo perseguido pola FREMAP ou por un terceiro, sempre que non prevalezan os intereses ou os dereitos e liberdades fundamentais do interesado .

Consentimento do interesado.

Cando o tratamento de datos persoais que deba efectuar FREMAP baséese no consentimento do interesado , este debe darse mediante un acto afirmativo claro que reflicta unha manifestación de vontade, libre, específica, informada, e inequívoca do interesado de aceptar o tratamento de datos de carácter persoal que lle concirnen, como unha declaración por escrito, inclusive por medios electrónicos, ou unha declaración verbal. O consentimento debe darse para todas as actividades de tratamento realizadas co mesmo ou os mesmos fins. Cando o consentimento teña varios fins, debe darse o consentimento para todos eles. Corresponderá á FREMAP demostrar que o interesado prestou o seu consentimento por calquera medio de proba admisible en Dereito. O interesado terá dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento.

Cando o tratamento afecte categorías especiais de datos, e en concreto a datos relativos a saúde, xenéticos ou biométricos e baséese no consentimento do interesado, este debe darse de xeito explícito, mediante unha declaración escrita asinada polo afectado.

Dereitos dos interesados.

Transparencia da información e comunicación aos interesados . O tratamento de datos persoais será transparente en relación co interesado, facilitandolle a información sobre o tratamento dos seus datos de forma concisa, transparente, intelixible e de fácil acceso, cunha linguaxe clara e sinxela. Cando se obteñan datos persoais dun interesado, no momento en que estes obtéñanse, FREMAP facilitaralle a seguinte información:

 • A identidade de FREMAP como responsable do tratamento e os datos de contacto.
 • Os datos de contacto do delegado de Protección de Datos.
 • Os fins do tratamento dos datos.
 • A base xurídica do tratamento.
 • Os destinatarios dos datos.
 • Os dereitos das persoas interesadas.

No caso de que os datos non se obteñan do propio interesado, por proceder dalgunha cesión lexítima, ou de fontes de acceso público, FREMAP informará as persoas interesadas das circunstancias indicadas anteriormente e ademais a procedencia dos datos.

Dereitos de acceso rectificación, supresión, oposición, portabilidade, limitación do tratamento e a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas. FREMAP facilitará que os interesados poidan exercitar os seus dereitos establecendo, para tal fin, os procedementos internos que resulten necesarios para garantir o seu exercicio.

Tratamento de datos por parte de terceiros.

Con carácter previo á contratación de calquera prestador de servizos que acceda ou poida acceder a datos persoais que sexan responsabilidade da FREMAP, así como durante a vixencia da relación contractual, deberanse adoptar as medidas necesarias para garantir que o tratamento de datos por parte do encargado lévase a cabo conforme á normativa aplicable e formalízase a relación mediante un contrato. Este contrato conterá as obrigas que impón ao encargado o devandito normativa aplicable.

Brechas de Seguridade ou perda de datos persoais.

Cando FREMAP teña coñecemento dun incidente que ocasione a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais, ou a comunicación ou acceso non autorizado aos devanditos datos supoña un alto risco para os dereitos e liberdades dos interesados debe, sen dilación indebida e, de ser posible, a máis tardar 72 horas despois de que tivese constancia dela, notificar a violación da seguridade dos datos persoais á Axencia Española de Protección de Datos. Exceptuaranse aqueles casos en que sexa improbable que a violación da seguridade dos datos persoais entrañe un risco para os dereitos e as liberdades das persoas físicas. Se a devandita notificación non é posible no prazo de 72 horas, indicaranse os motivos da dilación, podendo facilitarse información por fases sen máis dilación indebida.

Así mesmo, no caso de que a violación de seguridade poida entrañar un alto risco para os dereitos e liberdades dos interesados, FREMAP comunicará a cada interesado sen dilación indebida, a violación da seguridade dos datos persoais e permitindolle tomar as precaucións necesarias.

Os devanditos incidentes deberán documentarse e adoptaranse medidas para solucionar e paliar os posibles efectos negativos para os interesados, debendose seguir os protocolos internos establecidos para tal fin.

Prevención e Control

Responsabilidade proactiva.

FREMAP levará un Rexistro de actividades de tratamento que conteña información detallada acerca de cada tratamento de datos que realice no marco da súa actividade. O Rexistro de actividades manterase permanentemente actualizado

Así mesmo, FREMAP realizará unha Avaliación do nivel de risco a que está exposta a entidade co fin de determinar as medidas técnicas e organizativas que se deben aplicar, garantindo a privacidade por defecto e desde o deseño. Cando da análise de risco efectuado, despréndase que un tipo de tratamento entraña un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas, FREMAP realizará, antes do tratamento , unha Avaliación do impacto das operacións de tratamento na protección de datos persoais. FREMAP revisará se os tratamentos seguen sendo conformes coa Avaliación de Impacto á que fosen sometidos e, en todo caso, revisarao cando exista un cambio do risco do tratamento .

As funcións do delegado de Protección de Datos.

O delegado de Protección de Datos será responsable de controlar e supervisar o que se dispón nesta Política, tendo atribuídas as funcións legalmente previstas:

 • a) informar e asesorar FREMAP ou ao encargado do tratamento e aos empregados que se ocupen do tratamento das obrigas que lles incumben en virtude do presente Regulamento e doutras disposicións de protección de datos da Unión ou dos Estados membros.
 • b) supervisar o cumprimento do que se dispón no presente Regulamento Xeral de Protección de Datos, doutras disposicións de protección de datos da Unión ou dos Estados membros e das políticas en materia de protección de datos persoais, incluída a asignación de responsabilidades, a concienciación e formación do persoal que participa nas operacións de tratamento, e as auditorías correspondentes.
 • c) ofrecer o asesoramento que se lle solicite acerca da avaliación de impacto relativa á protección de datos e supervisar a súa aplicación.
 • d) cooperar coa Axencia Española de Protección de Datos.
 • e) actuar como punto de contacto da Axencia Española de Protección de Datos para cuestións relativas ao tratamento, incluída a consulta previa ao tratamento de datos, en caso necesario, e realizar consultas, se é o caso, sobre calquera outro asunto.

O delegado de protección de datos desempeñará as súas funcións prestando a debida atención aos riscos asociados ás operacións de tratamento, tendo en conta a natureza, o alcance, o contexto e fins do tratamento.

Implantación e Difusión

A Política de Protección de Datos debe ser coñecida por todos os empregados, así como aqueles que colaboren coa FREMAP. Debe comunicarse a toda a Organización e encontrarse dispoñible nos medios accesibles por todos os empregados e demais partes interesadas.

Esta Política enténdese implantada e mantida desde o día de hoxe, contando co total compromiso do Enderezo .

Majadahonda, a 22 de maio de 2018

Avisos Informativos

Tratamento de datos persoais de terceiros

No caso de que vostede comunique á FREMAP datos persoais de terceiros, calquera que sexa a finalidade da comunicación, polo presente queda informado da obriga que lle corresponde de facilitar ao afectado a información relativa á finalidade da comunicación e á lexitimación que a xustifique, identificando FREMAP Mutua Colaboradora da Seguridade Social como destinatario da comunicación.

Os datos persoais facilitados deberán ser axeitados, pertinentes e non excesivos, conforme ao esixido polo Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de datos, sendo Vde. responsable da exactitude dos datos persoais que comunique e de que os mesmos estean debidamente actualizados, quedando exonerada FREMAP da obriga de informar os afectados, conforme ao previsto no artigo 14.5 a) do citado Regulamento.

Así mesmo, infórmase, da exención da FREMAP do deber de información prevista no art. 14.1 do Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de datos, naqueles casos en que os datos persoais recepcionados pola Mutua vaíanse a utilizar con fins estatísticos e polas circunstancias concorrentes, a comunicación a cada un dos afectados da información relativa ao tratamento resulte imposible ou supoña un esforzo desproporcionado, ao abeiro do artigo 14.5 b) do citado Regulamento.

Información adicional sobre tratamento de datos persoais

Prestacións e asistencia sanitaria

 • FREMAP, MUTUA COLABORADORA COA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61, con domicilio social na Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contactenos por correo postal ao indicado enderezo ou por electrónico ao enderezo derechos_arco@fremap.es.

  O delegado de Protección de Datos é a persoa encargada de salvagardar a súa privacidade na nosa entidade. Se precisa contactar con el, pode facero en dpd@fremap.es ou mediante carta remitida ao enderezo anterior, incluíndo a referencia “delegado de Protección de Datos”.

 • No caso de ser Vde. beneficiario da Seguridade Social e acudir aos nosos centros administrativos ou asistenciais:

  Nome, apelidos, DNI ou pasaporte, enderezo postal e electrónica, teléfono e sinatura datos de familia, idade, sexo, data de nacemento, datos de detalles de emprego, datos bancarios, datos de saúde relacionada coa prestación sanitaria e económica e aqueloutros necesarios para a verificación da procedencia dos mesmas.

  Se Vde. non é beneficiario da Seguridade Social e atendémoslle nos nosos centros asistenciais.

  Nome, apelidos, DNI ou pasaporte, enderezo postal e electrónica, teléfono, sinatura, idade, sexo, datos de saúde relacionada coa prestación sanitaria e datos de seguros.

 • No caso de ser Vde. beneficiario da Seguridade Social e acudir aos nosos centros administrativos ou asistenciais:

  Para colaborar coa acción protectora da Seguridade Social na asistencia sanitaria, e na xestión de prestacións económicas por continxencias profesionais, na actividade preventiva, na recuperación profesional cando proceder e nas prestacións económicas por incapacidade temporal derivada de continxencias comúns por risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, por cesamento na actividade dos traballadores por conta propia , por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave e as demais actividades da Seguridade Social que lles sexan atribuídas legalmente no Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social e as súas normas de desenvolvemento, cumprindo así todos os fins relacionados con esa colaboración.

  Para os efectos de mellora da xestión, os seus datos poderán ser utilizados para a realización de enquisas de calidade (artigo 6.1 C) do Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos.

  Para comunicar á súa empresa ou calquera persoa física ou xurídica que realice por conta da empresa asociada xestións administrativas, a información necesaria para dar cumprimento ás obrigas legalmente establecidas en materia de Seguridade Social, de expedición dos partes de accidente de traballo con baixa, das relacións de accidentes de traballo sen baixa, de comunicación dos datos económicos necesarios para o recoñecemento do dereito ao subsidio de incapacidade temporal e para o coñecemento do inicio e da extinción da obriga de pagamento delegado da devandita prestación, soamente se vostede presta o seu consentimento.

  Para comunicar á Compañía Aseguradora responsable normativa ou contractualmente dos custos derivados do accidente sufrido, aquela información e documentación médica relativa ás lesións consecuencia do accidente que exceda da contemplada pola normativa soamente se vostede presta o seu consentimento, con obxecto exclusivo de recobrar os gastos incorridos durante a súa asistencia sanitaria ambulatoria ou hospitalaria.

  Se a Vde., non sendo beneficiario da Seguridade Social e atendémoslle nos nosos centros asistenciais, para prestarlle asistencia sanitaria de urxencia e xestionara administrativamente.

 • No caso de ser Vde. beneficiario da Seguridade Social e acudir aos nosos centros administrativos ou asistenciais.

  Conservarémolos mentres lle prestemos asistencia sanitaria e xestionemos as prestacións derivadas da súa condición de beneficiario da acción protectora da Seguridade Social e durante os prazos de conservación dos datos legalmente establecidos, de acordo co que se dispón no artigo 16.5 da Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e obrigas en materia de información e documentación clínica e artigo 16 do Real decreto 1993/1995, do 7 de decembro polo que se aproba o Regulamento de Colaboración das Mutuas Colaboradoras da Seguridade Social, non sendo que a normativa autonómica prevexa un diferente, así como durante os prazos de prescrición das accións derivadas das continxencias producidas.

  Se Vde. non é beneficiario da Seguridade Social e atendémoslle nos nosos centros asistenciais.

  Conservarémolos cinco anos desde a prestación asistencial de acordo co que se dispón no artigo 16.5 da Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e obrigas en materia de información e documentación clínica e artigo 16 do Real decreto 1993/1995, do 7 de decembro polo que se aproba o Regulamento de Colaboración das Mutuas Colaboradoras da Seguridade Social, non sendo que a normativa autonómica prevexa un prazo diferente.

 • No caso de ser Vde. beneficiario da Seguridade Social e acudir aos nosos centros administrativos ou asistenciais:

  Estamos lexitimados para tratar aqueles que se relacionan coa súa saúde porque nos permíteo o artigo 9.2.b) Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos, ​ en relación co artigo 6.1 c) e f), ao cumprir o seu tratamento para o cumprimento de obrigas e o exercicio de dereitos específicos no ámbito da seguridade e protección social, así como para o cumprimento de intereses lexítimos relacionados coa determinación correcta das continxencias do mesmo e, por prestar vostede o seu consentimento nos casos en que se lle require para comunicar ás Compañías Aseguradoras aquela información e documentación médica relativa ás lesións consecuencia do accidente que exceda da contemplada pola normativa con obxecto exclusivo de recobrar os gastos incorridos durante a súa asistencia sanitaria ambulatoria ou hospitalaria, ao abeiro do previsto no artigo 9.2 a) do citado Regulamento.

  E estamos lexitimados para tratar o resto dos seus datos porque nos permíteo o artigo 6.1.c) do devandito Regulamento, ao estar obrigados a cumprir o Real decreto 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social e o RD 860/2018, do 13 de xullo, polo que se regulan as actividades preventivas da acción protectora da Seguridade Social a realizar polas Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social e o Real decreto 1993/1995, do 7 de decembro, de Colaboración das Mutuas coa Seguridade Social.

  Así mesmo, no caso de prestar Vde. o seu consentimento ao abeiro do artigo 6.1 a) do devandito Regulamento, estaremos lexitimados para comunicar á súa empresa a información necesaria para o cumprimento por esta de seus de obrigas legais e as estatísticas e enquisas de calidade que se elaboren.

  Se Vde. non é beneficiario da Seguridade Social e acode aos nosos centros asistenciais ou administrativos para recibir asistencia sanitaria estamos lexitimados para tratar datos relacionados coa súa saúde porque porque así nos permíteo o artigo 9.2.c) Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos), ao cumprir o tratamento para protexer os seus intereses vitais.

 • No caso de ser Vde. beneficiario da Seguridade Social e acudir aos nosos centros administrativos ou asistenciais:

  Vde. ten a obriga de facilitarnos os seus datos para poder prestarlle asistencia sanitaria e económica. A negativa que hai que facilitaros impide o acceso ás prestacións económicas e sanitarias ás que ten dereito de acordo coa lexislación de Seguridade Social.

  Se a Vde., non sendo beneficiario da Seguridade Social, atendémoslle nos nosos centros asistenciais:

  Vde. ten a obriga de facilitarnos os seus datos para poder prestarlle asistencia sanitaria que precise porque a súa negativa a facilitaros impide que lle poidamos prestar esa asistencia sanitaria

 • No caso de ser Vde. beneficiario da Seguridade Social e acudir aos nosos centros administrativos ou asistenciais:

  Ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social, Organismos e Entidades que integran a Seguridade Social, outras Mutuas Colaboradoras da Seguridade Social e compañías de seguros responsables legal ou contractualmente dos custos derivados do accidente sufrido, con obxecto exclusivo de recobrar os gastos incorridos durante a súa asistencia sanitaria ambulatoria ou hospitalaria (Real decreto 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social e Real decreto 1993/1995, do 7 de decembro, de Colaboración das Mutuas coa Seguridade Social.

  Á súa empresa, en relación coas actividades preventivas da acción protectora da Seguridade Social que FREMAP ten legalmente atribuídas pola normativa de seguridade social, a favor dos empresarios asociados e dos seus traballadores dependentes, así como dos traballadores por conta propia adheridos, dirixidas a asistir aos mesmos no control e, se é o caso, redución dos accidentes de traballo e das enfermidades profesionais da Seguridade Social, comprendidas actividades de asesoramento (Art. 82.3 do Real decreto 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social e RD 860/2018, do 13 de xullo, polo que se regulan as actividades preventivas da acción protectora da Seguridade Social a realizar polas Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social

  Así mesmo, se vostede presta o seu consentimento poderanse ceder á súa empresa aqueles datos que lle permitan dar cumprimento ás obrigas legalmente establecidas en materia de Seguridade Social (Real decreto 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social e o Real decreto 1993/1995, do 7 de decembro, de Colaboración das Mutuas coa Seguridade Social).

  Ademais os seus datos persoais cederanse ou comunicarán a aqueles destinatarios que deban recibiros en virtude de obriga legal ou contractual para a prestación de servizos que requira a Mutua.

  Non realizaremos ningunha transferencia internacional dos datos a terceiros países nin a organizacións internacionais.

  Se Vde. non é beneficiario da Seguridade Social e atendémoslle nos nosos centros asistenciais.

  Ao servizo Público de Saúde correspondente.

  Non realizaremos ningunha transferencia internacional dos datos a terceiros países nin a organizacións internacionais.

 • Dereito de acceso: Dereito a obter confirmación sobre se na FREMAP, MUTUA COLABORADORA DA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61 estamos tratando datos persoais que lle concirnen ou non e, en tal caso, a acceder aos mesmos.

  Dereito de rectificación: Dereito a solicitar a modificación ou rectificación dos seus datos no caso de que sexan inexactos.

  Dereito de supresión: Dereito a solicitar que os seus datos sexan borrados ou suprimidos por tratamento ilícito de datos, pola desaparición da finalidade que motivou o tratamento ou recollida, cando revoga o seu consentimento ou ópónse a que se traten ou cando deban suprimirse en cumprimento dunha obriga legal.

  Dereito de oposición: Dereito a oporse en calquera momento por motivos relacionados coa súa situación particular, a que datos persoais que lle concirnan sexan obxecto dun tratamento baseado nun interese público ou nun interese lexítimo do responsable do tratamento ou dun terceiro.

  Dereito de limitación do tratamento: Dereito a obter a limitación do tratamento dos seus datos, se impugna a súa exactitude, se o tratamento é ilícito, se xa non fosen necesarios os datos persoais para os fins do tratamento ou se exercitou o seu dereito de oposición ao tratamento de datos.

  Dereito de portabilidade dos datos: Dereito a recibir os datos persoais que lle incumban nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e a transmitiros a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

  Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas: Dereito oporse a ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado de datos persoais, incluída a elaboración de perfís, cando a devandita decisión poida afectarlle xurídica ou significativamente.

  Para o exercicio dos dereitos indicados cumprirá comunicación escrita dirixida á FREMAP, contendo:

  • datos de identificación,
  • copia do DNI ou documento válido de identidade
  • petición en que se concreta a solicitude,
  • enderezo para os efectos de notificación,
  • data e sinatura do solicitante.

  En caso de exercicio de dereitos por medio de representante, cumprirá que a solicitude se acompañe de autorización expresa e copia do DNI do representante e do representado.

  A comunicación poderá presentarse en calquera dos nosos centros ou hospitais ou dirixirse FREMAP, por:

  • Correo postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Correo electrónico derechos_arco@fremap.es

  Así mesmo, tamén poderá contactar co delegado de Protección de Datos, por:

  Ademais, ten dereito a:

  revogar o consentimento prestado: No caso de que o tratamento teña a súa lexitimación no consentimento, ten dereito a revogaro.

  presentar unha reclamación: Pode acudir en todo caso ante o delegado de Protección de Datos, ademais ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

 • No caso de ser Vde. beneficiario da Seguridade Social e acudir aos nosos centros administrativos ou asistenciais:

  De Vde. mesmo cando se comparece nos nosos centros administrativos e asistenciais e nos postos de admisión e xestores de prestacións ou de maneira telemática cando o facilita a través de calquera dos formularios.

  Da Tesourería Xeral da Seguridade Social, do Instituto Nacional da Seguridade Social e dos Servizos Públicos de Saúde.

  Das empresas ou asesorías laborais que teñan encargada a xestión dos recursos humanos cando estas cobren o volante de solicitude de asistencia sanitaria ou informan sobre a forma de ocorrencia do accidente nos casos de accidentes de traballo, e demais casos legamente previstos.

  Se Vde. non é beneficiario da Seguridade Social e atendémoslle nos nosos centros asistenciais.

  De Vde. mesmo cando se comparece nos nosos centros administrativos e asistenciais.

Empresas e Profesionais

 • FREMAP, MUTUA COLABORADORA COA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61, con domicilio social na Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contactenos por correo postal ao indicado enderezo ou por electrónico ao enderezo derechos_arco@fremap.es.

  O delegado de Protección de Datos é a persoa encargada de salvagardar a súa privacidade na nosa entidade. Se precisa contactar con el, pode facero en dpd@fremap.es ou mediante carta remitida ao enderezo anterior, incluíndo a referencia “delegado de Protección de Datos”.

 • Os datos persoais que serán tratados no desenvolvemento da nosa actividade son datos de identificación, nome, apelidos, DNI/NIE e datos de contacto, domicilio, teléfono e enderezo de correo electrónico profesional.

  Por favor, facilite esta información sobre protección de datos ás persoas da súa empresa que participen na relación connosco (persoas de contacto)

 • No caso de relacionarse negocial ou administrativamente connosco na súa calidade de representante de empresa ou empresario individual, para manter a nosa relación administrativa ou contractual.

  No caso de persoas de contacto de empresa provedora, empresa asociada ou empresario individual adherido, ou autorizada REDE, os seus datos trataranse para manter a relación coa empresa ou co empresario individual por conta de quen actúe e dar cumprimento ás obrigas legais e contractuais.

 • Conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se conseguiron e para determinar as posibles responsabilidades e atender os procesos de reclamación contra a entidade, que se poidan presentar nun futuro.

  En todo caso, cumprirá conservar os datos durante o tempo necesario para que FREMAP poida levar a cabo as accións xudiciais ou administrativas derivadas das Auditorías de conta e cumprimento previsto no artigo 98.2 Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

  Será de aplicación o que se dispón no Real decreto 1993/1995, do 7 de decembro polo que se aproba o Regulamento de Colaboración das Mutuas e no Artigo 1964 do Código Civil.

 • No caso de relacionarse negocial ou administrativamente connosco na súa calidade de representante de empresa ou empresario individual estamos lexitimados porque nos permíteo artigo 6.1 b) e c) Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos, ao cumprir para dar cumprimento a obrigas legais e contractuais, e o artigo 6.1 f), ao ser o tratamento necesario para a satisfacción de intereses lexítimos da FREMAP.

  No caso de persoas de contacto de empresa provedora, empresa asociada ou empresario individual adherido, estamos lexitimados porque nos permíteo o artigo 6.1 b), c) e f) Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos, ao cumprir para a execución dun contrato, aplicación de medidas precontractuais a petición do interesado ou para o cumprimento de obrigas legais e intereses lexítimos.

 • Vde. ten obriga de facilitar os seus datos ou consentir o tratamento dos seus datos ao resultar necesarios para formalizar e manter a relación con vostede ou coa empresa que representa ou pola que actúa xa que doutro xeito non podería atenderse correctamente.

 • O tratamento de datos persoais lévase a cabo na nosa entidade. Na medida en que a Lei permítao, poderemos transferir os seus datos a destinatarios alleos á Mutua. Os devanditos destinatarios poden incluír provedores de servizos (que de conformidade cos contratos adxudicados presten servizos entre os que se encontre o tratamento de datos persoais) e Organismos públicos na medida en que esteamos obrigados a comunicaros a en virtude dunha obriga legal

  Non realizaremos ningunha transferencia internacional dos datos a terceiros países nin a organizacións internacionais.

 • Dereito de acceso: Dereito a obter confirmación sobre se na FREMAP, MUTUA COLABORADORA DA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61 estamos tratando datos persoais que lle concirnen ou non e, en tal caso, a acceder aos mesmos.

  Dereito de rectificación: Dereito a solicitar a modificación ou rectificación dos seus datos no caso de que sexan inexactos.

  Dereito de supresión: Dereito a solicitar que os seus datos sexan borrados ou suprimidos por tratamento ilícito de datos, pola desaparición da finalidade que motivou o tratamento ou recollida, cando revoga o seu consentimento ou ópónse a que se traten ou cando deban suprimirse en cumprimento dunha obriga legal.

  Dereito de oposición: Dereito a oporse en calquera momento por motivos relacionados coa súa situación particular, a que datos persoais que lle concirnan sexan obxecto dun tratamento baseado nun interese público ou nun interese lexítimo do responsable do tratamento ou dun terceiro.

  Dereito de limitación do tratamento: Dereito a obter a limitación do tratamento dos seus datos, se impugna a súa exactitude, se o tratamento é ilícito, se xa non fosen necesarios os datos persoais para os fins do tratamento ou se exercitou o seu dereito de oposición ao tratamento de datos.

  Dereito de portabilidade dos datos: Dereito a recibir os datos persoais que lle incumban nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e a transmitiros a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

  Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas: Dereito oporse a ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado de datos persoais, incluída a elaboración de perfís, cando a devandita decisión poida afectarlle xurídica ou significativamente.

  Para o exercicio dos dereitos indicados cumprirá comunicación escrita dirixida á FREMAP, contendo:

  • datos de identificación,
  • copia do DNI ou documento válido de identidade
  • petición en que se concreta a solicitude,
  • enderezo para os efectos de notificación,
  • data e sinatura do solicitante.

  En caso de exercicio de dereitos por medio de representante, cumprirá que a solicitude se acompañe de autorización expresa e copia do DNI do representante e do representado.

  A comunicación poderá presentarse en calquera dos nosos centros ou hospitais ou dirixirse FREMAP, por:

  • Correo postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Correo electrónico derechos_arco@fremap.es

  Así mesmo, tamén poderá contactar co delegado de Protección de Datos, por:

  Ademais, ten dereito a:

  revogar o consentimento prestado: No caso de que o tratamento teña a súa lexitimación no consentimento, ten dereito a revogaro.

  presentar unha reclamación: Pode acudir en todo caso ante o delegado de Protección de Datos, ademais ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

 • No caso de relacionarse negocialmente connosco, de vostede mesmo cando nos facilita os seus datos na fase precontractual. En caso de relacionarse administrativamente connosco na súa calidade de representante de empresa, ao cubrir o formulario de solicitude de asociación.

  En caso de relacionarse administrativamente connosco na súa calidade de empresario individual, da Seguridade Social ao darse vostede de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos.

  No caso de persoa de contacto de empresa provedora, empresa mutualista, empresario individual, os seus datos nos facilítaos a empresa á que representa ou pola que actúa. Se vostede é autorizada REDE de empresa mutualista ou autónomo adherido á Mutua, os seus datos nos facilítaos a Tesourería Xeral da Seguridade Social.

Candidatos a postos de traballo

 • FREMAP, MUTUA COLABORADORA COA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61, con domicilio social na Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contactenos por correo postal ao indicado enderezo ou por electrónico ao enderezo derechos_arco@fremap.es.

  O delegado de Protección de Datos é a persoa encargada de salvagardar a súa privacidade na nosa entidade. Se precisa contactar con el, pode facero en dpd@fremap.es ou mediante carta remitida ao enderezo anterior, incluíndo a referencia “delegado de Protección de Datos”.

 • Datos de identificación e contacto, características persoais, datos académicos e profesionais, imaxe e detalles de emprego.

 • Como finalidade principal para a xestión dos procesos de selección de persoal e provisión de postos de traballo en que participe.

  Adicionalmente, para a videovixilancia e o control de acceso ás instalacións con fins de seguridade.

 • Conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se conseguiron e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da devandita finalidade e do tratamento dos datos e mentres o interesado non exercite o seu dereito de supresión

 • O tratamento necesario para a execución dun contrato en que o interesado é parte ou para a aplicación a petición deste de medidas precontractuais (artigo 6.1.b) Regulamento (UE) 2016/679, Xeral de Protección de Datos).

  O tratamento cómpre para o cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable do tratamento. (artigo 6.1.c) Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos): Real decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.

  En relación coas categorías especiais de datos (saúde), se é o caso, tratamento necesario para o cumprimento de obrigas e exercicio de dereitos no ámbito do dereito laboral e da seguridade e protección social (artigo 9.2.b) Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos).

 • Vde. ten obriga de facilitarnos os seus datos por ser necesarios para a xestión das candidaturas e desenvolvemento do proceso de selección en que participe. Se Vde. non facilita os seus datos, non poderemos xestionar a súa participación en procesos de selección.

 • Os seus datos non serán cedidos a terceiros, agás ás compañías de transporte, axencias de viaxe e establecementos hoteleiros, para viaxes que realice durante o desenvolvemento dos procesos de selección en que participe e resulte necesario.

  Non realizaremos ningunha transferencia internacional dos datos a terceiros países nin a organizacións internacionais

 • Dereito de acceso: Dereito a obter confirmación sobre se na FREMAP, MUTUA COLABORADORA DA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61 estamos tratando datos persoais que lle concirnen ou non e, en tal caso, a acceder aos mesmos.

  Dereito de rectificación: Dereito a solicitar a modificación ou rectificación dos seus datos no caso de que sexan inexactos.

  Dereito de supresión: Dereito a solicitar que os seus datos sexan borrados ou suprimidos por tratamento ilícito de datos, pola desaparición da finalidade que motivou o tratamento ou recollida, cando revoga o seu consentimento ou ópónse a que se traten ou cando deban suprimirse en cumprimento dunha obriga legal.

  Dereito de oposición: Dereito a oporse en calquera momento por motivos relacionados coa súa situación particular, a que datos persoais que lle concirnan sexan obxecto dun tratamento baseado nun interese público ou nun interese lexítimo do responsable do tratamento ou dun terceiro.

  Dereito de limitación do tratamento: Dereito a obter a limitación do tratamento dos seus datos, se impugna a súa exactitude, se o tratamento é ilícito, se xa non fosen necesarios os datos persoais para os fins do tratamento ou se exercitou o seu dereito de oposición ao tratamento de datos.

  Dereito de portabilidade dos datos: Dereito a recibir os datos persoais que lle incumban nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e a transmitiros a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

  Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas: Dereito oporse a ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado de datos persoais, incluída a elaboración de perfís, cando a devandita decisión poida afectarlle xurídica ou significativamente.

  Para o exercicio dos dereitos indicados cumprirá comunicación escrita dirixida á FREMAP, contendo:

  • datos de identificación,
  • copia do DNI ou documento válido de identidade
  • petición en que se concreta a solicitude,
  • enderezo para os efectos de notificación,
  • data e sinatura do solicitante.

  En caso de exercicio de dereitos por medio de representante, cumprirá que a solicitude se acompañe de autorización expresa e copia do DNI do representante e do representado.

  A comunicación poderá presentarse en calquera dos nosos centros ou hospitais ou dirixirse FREMAP, por:

  • Correo postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Correo electrónico derechos_arco@fremap.es

  Así mesmo, tamén poderá contactar co delegado de Protección de Datos, por:

  Ademais, ten dereito a:

  revogar o consentimento prestado: No caso de que o tratamento teña a súa lexitimación no consentimento, ten dereito a revogaro.

  presentar unha reclamación: Pode acudir en todo caso ante o delegado de Protección de Datos, ademais ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

 • De Vde. mesmo cando entrega á FREMAP o seu curriculum vitae, cando remite a súa candidatura a través da páxina web ou posteriormente cando facilita os seus datos na entrevista de selección, probas psicotécnicas, dinámicas de grupo ou exames que se realicen e, das empresas de emprego ou bolsas de traballo en que estea subscrito.

Traballadores externos e Estudantes en prácticas

 • FREMAP, MUTUA COLABORADORA COA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61, con domicilio social na Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contactenos por correo postal ao indicado enderezo ou por electrónico ao enderezo derechos_arco@fremap.es.

  O delegado de Protección de Datos é a persoa encargada de salvagardar a súa privacidade na nosa entidade. Se precisa contactar con el, pode facero en dpd@fremap.es ou mediante carta remitida ao enderezo anterior, incluíndo a referencia “delegado de Protección de Datos”.

 • Datos de identificación e contacto, características persoais, datos académicos e profesionais, detalles de emprego, imaxe e datos económicos, financeiros e de seguros.

 • Os seus datos persoais son tratados para a xestión das prácticas que se realicen ou a xestión dos servizos que se presten na entidade.

 • Os seus datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se conseguiron e para atender se é o caso, as responsabilidades que puidesen derivar desa finalidade e tratamento de datos.

 • Estamos lexitimados para tratar os seus datos ao resultar necesarios para a execución dun contrato e o cumprimento de obrigas legais (artigo 6.1 b) e c) Regulamento 2016/679 Xeral de Protección de datos).

 • Vde. ten obriga de facilitarnos os seus datos para poder xestionar as prácticas formativas ou a prestación de servizos e dar cumprimento á relación contractual ou de colaboración.

 • Os seus datos persoais comunícanse ao centro educativo ao que vostede pertenza ou á empresa coa que vostede teña relación laboral ou mercantil.

  Así mesmo, os seus datos poderán ser comunicados á autoridade laboral cando nos requíranos en cumprimento de obrigas impostas á Mutua.

  Non realizaremos ningunha transferencia internacional dos datos a terceiros países nin a organizacións internacionais.

 • Dereito de acceso: Dereito a obter confirmación sobre se na FREMAP, MUTUA COLABORADORA DA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61 estamos tratando datos persoais que lle concirnen ou non e, en tal caso, a acceder aos mesmos.

  Dereito de rectificación: Dereito a solicitar a modificación ou rectificación dos seus datos no caso de que sexan inexactos.

  Dereito de supresión: Dereito a solicitar que os seus datos sexan borrados ou suprimidos por tratamento ilícito de datos, pola desaparición da finalidade que motivou o tratamento ou recollida, cando revoga o seu consentimento ou ópónse a que se traten ou cando deban suprimirse en cumprimento dunha obriga legal.

  Dereito de oposición: Dereito a oporse en calquera momento por motivos relacionados coa súa situación particular, a que datos persoais que lle concirnan sexan obxecto dun tratamento baseado nun interese público ou nun interese lexítimo do responsable do tratamento ou dun terceiro.

  Dereito de limitación do tratamento: Dereito a obter a limitación do tratamento dos seus datos, se impugna a súa exactitude, se o tratamento é ilícito, se xa non fosen necesarios os datos persoais para os fins do tratamento ou se exercitou o seu dereito de oposición ao tratamento de datos.

  Dereito de portabilidade dos datos: Dereito a recibir os datos persoais que lle incumban nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e a transmitiros a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

  Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas: Dereito oporse a ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado de datos persoais, incluída a elaboración de perfís, cando a devandita decisión poida afectarlle xurídica ou significativamente.

  Para o exercicio dos dereitos indicados cumprirá comunicación escrita dirixida á FREMAP, contendo:

  • datos de identificación,
  • copia do DNI ou documento válido de identidade
  • petición en que se concreta a solicitude,
  • enderezo para os efectos de notificación,
  • data e sinatura do solicitante.

  En caso de exercicio de dereitos por medio de representante, cumprirá que a solicitude se acompañe de autorización expresa e copia do DNI do representante e do representado.

  A comunicación poderá presentarse en calquera dos nosos centros ou hospitais ou dirixirse FREMAP, por:

  • Correo postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Correo electrónico derechos_arco@fremap.es

  Así mesmo, tamén poderá contactar co delegado de Protección de Datos, por:

  Ademais, ten dereito a:

  revogar o consentimento prestado: No caso de que o tratamento teña a súa lexitimación no consentimento, ten dereito a revogaro.

  presentar unha reclamación: Pode acudir en todo caso ante o delegado de Protección de Datos, ademais ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

 • Se Vde. é estudante en prácticas, os seus datos nos facilítaos o centro educativo ao que pertenza.

  Se Vde. é un traballador externo que presta servizos na FREMAP, os seus datos nos facilítaos a empresa coa que vostede teña unha relación laboral ou mercantil, provedora de servizos á FREMAP.

Órganos de goberno e participación

 • FREMAP, MUTUA COLABORADORA COA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61, con domicilio social na Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contactenos por correo postal ao indicado enderezo ou por electrónico ao enderezo derechos_arco@fremap.es.

  O delegado de Protección de Datos é a persoa encargada de salvagardar a súa privacidade na nosa entidade. Se precisa contactar con el, pode facero en dpd@fremap.es ou mediante carta remitida ao enderezo anterior, incluíndo a referencia “delegado de Protección de Datos”.

 • Os datos persoais que serán tratados para a xestión dos Órganos de goberno e participación son datos de identificación (nome, apelidos, DNI/NIE), datos de contacto (domicilio, teléfono e enderezo de correo electrónico profesional) e datos profesionais.

 • Os seus datos trátanse para a xestión administrativa dos Órganos de goberno e administración da Mutua.

 • Conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se conseguiron e para determinar as posibles responsabilidades e atender os procesos de reclamación contra a entidade, que se poidan presentar nun futuro.

  En todo caso, cumprirá conservar os datos durante o tempo necesario para que FREMAP poida levar a cabo as accións xudiciais ou administrativas derivadas das Auditorías de conta e cumprimento previsto no artigo 98.2 Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

  Será de aplicación o que se dispón no Real decreto 1993/1995, do 7 de decembro polo que se aproba o Regulamento de Colaboración das Mutuas e no Artigo 1964 do Código Civil.

 • A nosa lexitimación para tratar os seus datos baséase no cumprimento de obrigas legais atribuídas á Mutua, previsto no artigo 6.1 c) Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos.

 • Vde. ten obriga de facilitar os seus datos por ser necesarios para a xestión administrativa dos Órganos de goberno e administración da Mutua. Noutro caso, non podería ter lugar a súa participación os Órganos de goberno e participación da Mutua.

 • O tratamento de datos persoais tamén se leva a cabo na nosa entidade. Na medida en que a Lei permítao, poderemos transferir os seus datos a destinatarios alleos á Mutua. Os devanditos destinatarios poden incluír provedores de servizos (que de conformidade cos contratos adxudicados presten servizos entre os que se encontre o tratamento de datos persoais) e Organismos públicos na medida en que esteamos obrigados a comunicaros a causa en virtude de obriga legal.

  Non realizaremos ningunha transferencia internacional dos datos a terceiros países nin a organizacións internacionais.

 • Dereito de acceso: Dereito a obter confirmación sobre se na FREMAP, MUTUA COLABORADORA DA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61 estamos tratando datos persoais que lle concirnen ou non e, en tal caso, a acceder aos mesmos.

  Dereito de rectificación: Dereito a solicitar a modificación ou rectificación dos seus datos no caso de que sexan inexactos.

  Dereito de supresión: Dereito a solicitar que os seus datos sexan borrados ou suprimidos por tratamento ilícito de datos, pola desaparición da finalidade que motivou o tratamento ou recollida, cando revoga o seu consentimento ou ópónse a que se traten ou cando deban suprimirse en cumprimento dunha obriga legal.

  Dereito de oposición: Dereito a oporse en calquera momento por motivos relacionados coa súa situación particular, a que datos persoais que lle concirnan sexan obxecto dun tratamento baseado nun interese público ou nun interese lexítimo do responsable do tratamento ou dun terceiro.

  Dereito de limitación do tratamento: Dereito a obter a limitación do tratamento dos seus datos, se impugna a súa exactitude, se o tratamento é ilícito, se xa non fosen necesarios os datos persoais para os fins do tratamento ou se exercitou o seu dereito de oposición ao tratamento de datos.

  Dereito de portabilidade dos datos: Dereito a recibir os datos persoais que lle incumban nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e a transmitiros a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

  Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas: Dereito oporse a ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado de datos persoais, incluída a elaboración de perfís, cando a devandita decisión poida afectarlle xurídica ou significativamente.

  Para o exercicio dos dereitos indicados cumprirá comunicación escrita dirixida á FREMAP, contendo:

  • datos de identificación,
  • copia do DNI ou documento válido de identidade
  • petición en que se concreta a solicitude,
  • enderezo para os efectos de notificación,
  • data e sinatura do solicitante.

  En caso de exercicio de dereitos por medio de representante, cumprirá que a solicitude se acompañe de autorización expresa e copia do DNI do representante e do representado.

  A comunicación poderá presentarse en calquera dos nosos centros ou hospitais ou dirixirse FREMAP, por:

  • Correo postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Correo electrónico derechos_arco@fremap.es

  Así mesmo, tamén poderá contactar co delegado de Protección de Datos, por:

  Ademais, ten dereito a:

  revogar o consentimento prestado: No caso de que o tratamento teña a súa lexitimación no consentimento, ten dereito a revogaro.

  presentar unha reclamación: Pode acudir en todo caso ante o delegado de Protección de Datos, ademais ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

 • Os seus datos nos facilítaos vostede mesmo cando solicita formar parte dun Órgano de goberno e participación da Mutua.

Actividades Institucionais, Xornadas e Eventos

 • FREMAP, MUTUA COLABORADORA COA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61, con domicilio social na Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contactenos por correo postal ao indicado enderezo ou por electrónico ao enderezo derechos_arco@fremap.es.

  O delegado de Protección de Datos é a persoa encargada de salvagardar a súa privacidade na nosa entidade. Se precisa contactar con el, pode facero en dpd@fremap.es ou mediante carta remitida ao enderezo anterior, incluíndo a referencia “delegado de Protección de Datos”.

 • Datos de identificación e contacto, así como datos académicos e profesionais.

  Así mesmo, pode procederse á captura e gravación de imaxes e voz das persoas que asistan eventos, xornadas, cursos ou seminarios organizados pola FREMAP.

 • Os seus datos utilizaranse para a xestión e organización de actividades institucionais, xornadas e eventos que se celebren en relación coas actividades da Mutua.

 • Os seus datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se conseguiron e para determinar as posibles responsabilidades e atender os procesos de reclamación contra a entidade, que se poidan presentar nun futuro.

 • A base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento, de acordo co previsto no artigo 6.1 a) e artigo 9.2 a) do Regulamento (UE) 2016/679, Xeral de Protección de Datos, polo que só procederase ao tratamento dos seus datos se expresamente vostede manifestou que consente o mesmo.

 • Vde. ten a obriga de facilitarnos os seus datos para poder xestionar correctamente a súa inscrición nas actividades institucionais, xornadas e eventos que se organice FREMAP. En caso de non facilitarnos os seus datos, non poderá admitirse a súa participación.

 • O tratamento de datos persoais tamén se leva a cabo na nosa entidade. Na medida en que a Lei permítao e vostede preste o seu consentimento, poderemos comunicar os seus datos a destinatarios alleos á Mutua. Os devanditos destinatarios poden incluír provedores de servizos (que de conformidade cos contratos adxudicados presten servizos entre os que se encontre o tratamento de datos persoais), Organismos públicos na medida en que esteamos obrigados a comunicaros a causa en virtude de obriga legal ou terceiros interesados en coñecer as actividades de FREMAP, a través da través de documentación institucional, aplicacións web e redes sociais.

 • Dereito de acceso: Dereito a obter confirmación sobre se na FREMAP, MUTUA COLABORADORA DA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61 estamos tratando datos persoais que lle concirnen ou non e, en tal caso, a acceder aos mesmos.

  Dereito de rectificación: Dereito a solicitar a modificación ou rectificación dos seus datos no caso de que sexan inexactos.

  Dereito de supresión: Dereito a solicitar que os seus datos sexan borrados ou suprimidos por tratamento ilícito de datos, pola desaparición da finalidade que motivou o tratamento ou recollida, cando revoga o seu consentimento ou ópónse a que se traten ou cando deban suprimirse en cumprimento dunha obriga legal.

  Dereito de oposición: Dereito a oporse en calquera momento por motivos relacionados coa súa situación particular, a que datos persoais que lle concirnan sexan obxecto dun tratamento baseado nun interese público ou nun interese lexítimo do responsable do tratamento ou dun terceiro.

  Dereito de limitación do tratamento: Dereito a obter a limitación do tratamento dos seus datos, se impugna a súa exactitude, se o tratamento é ilícito, se xa non fosen necesarios os datos persoais para os fins do tratamento ou se exercitou o seu dereito de oposición ao tratamento de datos.

  Dereito de portabilidade dos datos: Dereito a recibir os datos persoais que lle incumban nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e a transmitiros a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

  Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas: Dereito oporse a ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado de datos persoais, incluída a elaboración de perfís, cando a devandita decisión poida afectarlle xurídica ou significativamente.

  Para o exercicio dos dereitos indicados cumprirá comunicación escrita dirixida á FREMAP, contendo:

  • datos de identificación,
  • copia do DNI ou documento válido de identidade
  • petición en que se concreta a solicitude,
  • enderezo para os efectos de notificación,
  • data e sinatura do solicitante.

  En caso de exercicio de dereitos por medio de representante, cumprirá que a solicitude se acompañe de autorización expresa e copia do DNI do representante e do representado.

  A comunicación poderá presentarse en calquera dos nosos centros ou hospitais ou dirixirse FREMAP, por:

  • Correo postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Correo electrónico derechos_arco@fremap.es

  Así mesmo, tamén poderá contactar co delegado de Protección de Datos, por:

  Ademais, ten dereito a:

  A revogar o consentimento prestado: No caso de que o tratamento teña a súa lexitimación no consentimento, ten dereito a revogaro.

  A presentar unha reclamación: Pode acudir en todo caso ante o delegado de Protección de Datos, ademais ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

 • De Vde. mesmo, cando participa voluntariamente en actividades, xornadas e eventos organizados pola FREMAP.

Xestión de reclamacións

 • FREMAP, MUTUA COLABORADORA COA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61, con domicilio social na Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contactenos por correo postal ao indicado enderezo ou por electrónico ao enderezo derechos_arco@fremap.es.

  O delegado de Protección de Datos é a persoa encargada de salvagardar a súa privacidade na nosa entidade. Se precisa contactar con el, pode facero en dpd@fremap.es ou mediante carta remitida ao enderezo anterior, incluíndo a referencia “delegado de Protección de Datos”.

 • Se Vde. presenta unha queixa ou reclamación, trataremos os seus datos de identificación e contacto, nome, apelidos, DNI ou pasaporte, enderezo postal e electrónica, teléfono, sinatura e datos relacionados coa queixa ou reclamación que formula.

 • Os seus datos persoais utilizaranse para atender e xestionar axeitadamente a súa queixa ou reclamación.

 • Se a súa queixa ou reclamación está relacionada coa nosa colaboración coa acción protectora da Seguridade Social conservarémolos mentres lle prestemos asistencia sanitaria e xestionemos as prestacións derivadas da súa condición de beneficiario da acción protectora da Seguridade Social e en todo caso, durante os prazos de prescrición das accións que puidesen derivarse contra a Mutua.

 • Se Vde. é beneficiario da Seguridade Social e atendémoslle nos nosos centros asistenciais ou administrativos, estamos lexitimados porque nos permíteo o artigo 9.2.b) e f) Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos, ao cumprir o seu tratamento para o cumprimento de obrigas e o exercicio de dereitos específicos no ámbito da seguridade e protección social e estamos lexitimados para tratar o resto dos seus datos porque nos permíteo o artigo 6.1.c) do devandito Regulamento, ao estar obrigados a cumprir o Real decreto 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social e o Real decreto 1993/1995, do 7 de decembro, de Colaboración das Mutuas coa Seguridade Social.

 • Vde. ten a obriga de facilitarnos os seus datos ao presentar a súa queixa ou reclamación porque a súa negativa a facilitaros impide que poidamos tramitar a súa queixa ou reclamación.

 • Ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social e Organismos e Entidades que integran a Seguridade Social para o control o correcto funcionamento da nosa colaboración cos devanditos Organismos, en cumprimento da normativa de Seguridade Social o Real decreto 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social e o Real decreto 1993/1995, do 7 de decembro, de Colaboración das Mutuas coa Seguridade Social e ademais cederanse ou comunicarán a aqueles destinatarios que deban recibiros en virtude de obriga legal.

  Non realizaremos ningunha transferencia internacional dos datos a terceiros países nin a organizacións internacionais.

 • Dereito de acceso: Dereito a obter confirmación sobre se na FREMAP, MUTUA COLABORADORA DA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61 estamos tratando datos persoais que lle concirnen ou non e, en tal caso, a acceder aos mesmos.

  Dereito de rectificación: Dereito a solicitar a modificación ou rectificación dos seus datos no caso de que sexan inexactos.

  Dereito de supresión: Dereito a solicitar que os seus datos sexan borrados ou suprimidos por tratamento ilícito de datos, pola desaparición da finalidade que motivou o tratamento ou recollida, cando revoga o seu consentimento ou ópónse a que se traten ou cando deban suprimirse en cumprimento dunha obriga legal.

  Dereito de oposición: Dereito a oporse en calquera momento por motivos relacionados coa súa situación particular, a que datos persoais que lle concirnan sexan obxecto dun tratamento baseado nun interese público ou nun interese lexítimo do responsable do tratamento ou dun terceiro.

  Dereito de limitación do tratamento: Dereito a obter a limitación do tratamento dos seus datos, se impugna a súa exactitude, se o tratamento é ilícito, se xa non fosen necesarios os datos persoais para os fins do tratamento ou se exercitou o seu dereito de oposición ao tratamento de datos.

  Dereito de portabilidade dos datos: Dereito a recibir os datos persoais que lle incumban nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e a transmitiros a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

  Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas: Dereito oporse a ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado de datos persoais, incluída a elaboración de perfís, cando a devandita decisión poida afectarlle xurídica ou significativamente.

  Para o exercicio dos dereitos indicados cumprirá comunicación escrita dirixida á FREMAP, contendo:

  • datos de identificación,
  • copia do DNI ou documento válido de identidade
  • petición en que se concreta a solicitude,
  • enderezo para os efectos de notificación,
  • data e sinatura do solicitante.

  En caso de exercicio de dereitos por medio de representante, cumprirá que a solicitude se acompañe de autorización expresa e copia do DNI do representante e do representado.

  A comunicación poderá presentarse en calquera dos nosos centros ou hospitais ou dirixirse FREMAP, por:

  • Correo postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Correo electrónico derechos_arco@fremap.es

  Así mesmo, tamén poderá contactar co delegado de Protección de Datos, por:

  Ademais, ten dereito a:

  A revogar o consentimento prestado: No caso de que o tratamento teña a súa lexitimación no consentimento, ten dereito a revogaro.

  A presentar unha reclamación: Pode acudir en todo caso ante o delegado de Protección de Datos, ademais ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

 • De Vde. mesmo cando se comparece nos nosos centros administrativos e asistenciais e formula a súa queixa ou reclamación.

Xestión Telemática

 • FREMAP, MUTUA COLABORADORA COA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61, con domicilio social en Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid).

  A delegada de Protección de Datos é a persoa encargada de salvagardar a súa privacidade na nosa entidade. Se precisa contactar con ela, pode facero en dpd@fremap.es ou mediante carta remitida ao enderezo anterior, incluíndo a referencia “delegado de Protección de Datos”.

 • Os seus datos de identificación (nome e apelidos, DNI/NIE/Pasaporte, sinatura electrónica, número de afiliación á Seguridade Social), datos de contacto (enderezo postal ou electrónica e teléfono), características persoais (data de nacemento, lugar de nacemento, idade, sexo, nacionalidade), datos profesionais e detalles de emprego.

 • Para a xestión e control das comunicacións recibidas, das solicitudes de acceso e uso de aplicacións web propiedade da FREMAP que se realicen e para a resolución de incidencias técnicas que poidan producirse.

 • Os datos conservaranse durante o tempo necesario para atender a súa comunicación ou solicitude, ou para resolver a incidencia advertida e, en todo caso, durante o prazo necesario para atender os procesos de reclamación que se puidesen presentarse contra a entidade.

 • Estamos lexitimados para tratar os seus datos persoais porque nos permíteo o artigo 6.1 c) e f) e artigo 9.2 a) do Regulamento (UE) 2016/679, Xeral de Protección de Datos Persoais, ao cumprir o seu tratamento para o cumprimento de obrigas en materia de protección de datos, concretamente no ámbito da atención dos dereitos dos interesados , de acordo co previsto nos artigos 12 a 22 do citado Regulamento e artigos 12 a 18 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. Así mesmo, o seu tratamento cómpre para atender intereses lexítimos mutuos das partes, como é o interese de FREMAP de proporcionar un servizo telemático rápido e sinxelo a usuarios interesados e o interese do Usuario de realizar comunicacións rápidas e seguras ou acceder a servizos voluntarios e gratuítos proporcionados pola FREMAP.

 • Vostede ten obriga de facilitar os seus datos, xa que noutro caso non podería atenderse a comunicación que nos dirixa nin a solicitude de acceso ás aplicacións propiedade da FREMAP que realice, como tampouco resolverse as incidencias técnicas producidas.

 • Non se comunicarán datos a terceiros agás naqueles casos en que cumpra para dar cumprimento a unha obriga legal. Tampouco se realizarán transferencias internacionais de datos persoais, agás obriga legal.

  • Dereito de acceso: Dereito a obter confirmación sobre se na FREMAP, MUTUA COLABORADORA DA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61 estamos tratando datos persoais que lle concirnen ou non e, en tal caso, a acceder aos mesmos.
  • Dereito de rectificación: Dereito a solicitar a modificación ou rectificación dos seus datos no caso de que sexan inexactos.
  • Dereito de supresión: Dereito a solicitar que os seus datos sexan borrados ou suprimidos por tratamento ilícito de datos, pola desaparición da finalidade que motivou o tratamento ou recollida, cando revoga o seu consentimento ou ópónse a que se traten ou cando deban suprimirse en cumprimento dunha obriga legal.
  • Dereito de oposición: Dereito a oporse en calquera momento por motivos relacionados coa súa situación particular, a que datos persoais que lle concirnan sexan obxecto dun tratamento baseado nun interese público ou nun interese lexítimo do responsable do tratamento ou dun terceiro.
  • Dereito de limitación do tratamento: Dereito a obter a limitación do tratamento dos seus datos, se impugna a súa exactitude, se o tratamento é ilícito, se xa non fosen necesarios os datos persoais para os fins do tratamento ou se exercitou o seu dereito de oposición ao tratamento de datos.
  • Dereito de portabilidade dos datos: Dereito a recibir os datos persoais que lle incumban nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e a transmitiros a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
  • Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas: Dereito oporse a ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado de datos persoais, incluída a elaboración de perfís, cando a devandita decisión poida afectarlle xurídica ou significativamente.

  Pode exercer estes dereitos, por escrito canda copia dun documento que acredite a túa identidade, ante a delegada de Protección de datos cuxos datos de contacto incorporamos na cuestión sobre esta figura.

  Ademais, ten dereito:

  • A revogar o consentimento prestado: No caso de que o tratamento teña a súa lexitimación no consentimento, ten dereito a revogaro.
  • A presentar unha reclamación: Pode acudir en todo caso ante o delegado de Protección de Datos, ademais ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.
 • Só trataranse os datos que vostede mesmo facilitásenos nas comunicacións dirixidas ou nos formularios cumprimentados.

Seguridade e Videovixilancia

 • FREMAP, MUTUA COLABORADORA COA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61, con domicilio social na Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contactenos por correo postal ao indicado enderezo ou por electrónico ao enderezo derechos_arco@fremap.es.

  O delegado de Protección de Datos é a persoa encargada de salvagardar a súa privacidade na nosa entidade. Se precisa contactar con el, pode facero en dpd@fremap.es ou mediante carta remitida ao enderezo anterior, incluíndo a referencia “delegado de Protección de Datos”.

 • Se Vde. visita ou accede aos nosos centros administrativos ou asistenciais e gravamos a súa imaxe ou conseguimos os seus datos na recepción ou no control de acceso, serán tratados o dato da súa imaxe, nome, apelidos, DNI e organización ou empresa á que pertence.

 • Para garantir a seguridade das persoas, os bens e as instalacións mediante a videovixilancia e o control de visitas.

 • No caso de captura e gravación das súas imaxes a través de videocámaras, os datos elimínanse un mes despois da súa captura mediante borrado da imaxe, agás gravacións relacionadas con infraccións penais ou administrativas en materia de seguridade pública, unha investigación policial en curso ou un procedemento xudicial ou administrativo aberto. Se a Vde. conséguenlle os datos na recepción ou o control de acceso ás nosas instalacións, os datos elimínanse nun mes desde a recolleita.

 • A nosa lexitimación para tratar os datos identificativos baséase no noso interese lexítimo previsto no artigo 6.1.f) Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos) de levar a cabo o tratamento de imaxes a través de cámaras ou videocámaras e de controlar o acceso físico coa finalidade de preservar a seguridade das persoas, bens e instalacións, xa que sobre o devandito interese non prevalece os seus intereses ou dereitos e liberdades fundamentais.

 • Vde. ten a obriga de facilitarnos os seus datos porque debemos protexer as persoas, bens e instalacións polo que a negativa que hai que facilitaros impide o seu acceso aos nosos centros por motivos de seguridade.

 • Ás Forzas e Corpos de Seguridade. Xulgados e Tribunais en caso de comisión de infraccións penais ou administrativas en cumprimento da Lei Orgánica 4/1997, do 4 de agosto, de utilización de videocámaras por forzas e corpos de seguridade en lugares públicos.

  Non realizaremos ningunha transferencia internacional dos datos a terceiros países nin a organizacións internacionais.

 • Dereito de acceso: Dereito a obter confirmación sobre se na FREMAP, MUTUA COLABORADORA DA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61 estamos tratando datos persoais que lle concirnen ou non e, en tal caso, a acceder aos mesmos.

  Dereito de rectificación: Dereito a solicitar a modificación ou rectificación dos seus datos no caso de que sexan inexactos.

  Dereito de supresión: Dereito a solicitar que os seus datos sexan borrados ou suprimidos por tratamento ilícito de datos, pola desaparición da finalidade que motivou o tratamento ou recollida, cando revoga o seu consentimento ou ópónse a que se traten ou cando deban suprimirse en cumprimento dunha obriga legal.

  Dereito de oposición: Dereito a oporse en calquera momento por motivos relacionados coa súa situación particular, a que datos persoais que lle concirnan sexan obxecto dun tratamento baseado nun interese público ou nun interese lexítimo do responsable do tratamento ou dun terceiro.

  Dereito de limitación do tratamento: Dereito a obter a limitación do tratamento dos seus datos, se impugna a súa exactitude, se o tratamento é ilícito, se xa non fosen necesarios os datos persoais para os fins do tratamento ou se exercitou o seu dereito de oposición ao tratamento de datos.

  Dereito de portabilidade dos datos: Dereito a recibir os datos persoais que lle incumban nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e a transmitiros a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

  Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas: Dereito oporse a ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado de datos persoais, incluída a elaboración de perfís, cando a devandita decisión poida afectarlle xurídica ou significativamente.

  Para o exercicio dos dereitos indicados cumprirá comunicación escrita dirixida á FREMAP, contendo:

  • datos de identificación,
  • copia do DNI ou documento válido de identidade
  • petición en que se concreta a solicitude,
  • enderezo para os efectos de notificación,
  • data e sinatura do solicitante.

  En caso de exercicio de dereitos por medio de representante, cumprirá que a solicitude se acompañe de autorización expresa e copia do DNI do representante e do representado.

  A comunicación poderá presentarse en calquera dos nosos centros ou hospitais ou dirixirse FREMAP, por:

  • Correo postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Correo electrónico derechos_arco@fremap.es

  Así mesmo, tamén poderá contactar co delegado de Protección de Datos, por:

  Ademais, ten dereito a:

  A revogar o consentimento prestado: No caso de que o tratamento teña a súa lexitimación no consentimento, ten dereito a revogaro.

  A presentar unha reclamación: Pode acudir en todo caso ante o delegado de Protección de Datos, ademais ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

 • De Vde. mesmo cando se comparece nos nosos centros administrativos e asistenciais é gravada a súa imaxe ou solicitados os seus datos na recepción ou o control de acceso.

Dereitos do interesado

 • FREMAP, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social nº 61, con domicilio social en Carretera de Pozuelo nº 61, 28222, Majadahonda (MADRID).
  A delegada de Protección de Datos é a persoa encargada de salvagardar a súa privacidade na nosa entidade.

  Se precisa contactar con ela pode facero en dpd@fremap.es, ou mediante carta remitida ao enderezo anterior, incluíndo a referencia “Área de Protección de Datos”.

 • Os seus datos de identificación (nome e apelidos) e contacto (enderezo postal ou electrónica e teléfono), así como os datos de identificación e contacto das persoas que se relacionen na solicitude de exercicio de dereitos que presente.

 • Para atender o dereito de protección de datos persoais por vostede exercitado. De acordo con iso, procederase a rexistrar e tramitar a súa solicitude, realizando as comunicacións que procedan segundo a forma de contacto informado.

  Adicionalmente, en caso necesario, os seus datos serán tratados para poder acreditar ante a Autoridade de Control a atención do dereito exercitado.

 • Os datos conservaranse durante o tempo necesario para atender a súa solicitude e en todo caso durante o prazo necesario para atender os procesos de reclamación que se puidesen presentarse contra a entidade.

 • Estamos lexitimados para tratar os seus datos persoais porque nos permíteo o artigo 6.1 c) do Regulamento (UE) 2016/679, Xeral de Protección de Datos Persoais, ao cumprir o seu tratamento para o cumprimento de obrigas en materia de protección de datos, concretamente no ámbito da atención dos dereitos dos interesados, de acordo co previsto nos artigos 12 a 22 do citado Regulamento e artigos 12 a 18 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

 • Vostede ten obriga de facilitar os seus datos, xa que noutro caso non podería atenderse o dereito exercitado.

 • Non se comunicarán datos a terceiros agás naqueles casos en que cumpra para dar cumprimento a unha obriga legal. Neste sentido os seus datos poderán cederse á Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de Datos), ao Órgano de Dirección e Tutela da Mutua , o Ministerio de Emprego e Seguridade Social, aos seus Órganos dependentes, a Xulgados e Tribunais a requirimento ou en defensa de procesos xudiciais ou administrativos, Forzas e Corpos de Seguridade en caso infraccións civís, penais ou administrativas (artigo 6.1.c) e f) do Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos.

  Tampouco se realizarán transferencias internacionais de datos persoais, agás obriga legal.

 • Dereito de acceso: Dereito a obter confirmación sobre se na FREMAP, MUTUA COLABORADORA DA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61 estamos tratando datos persoais que lle concirnen ou non e, en tal caso, a acceder aos mesmos.

  Dereito de rectificación: Dereito a solicitar a modificación ou rectificación dos seus datos no caso de que sexan inexactos.

  Dereito de supresión: Dereito a solicitar que os seus datos sexan borrados ou suprimidos por tratamento ilícito de datos, pola desaparición da finalidade que motivou o tratamento ou recollida, cando revoga o seu consentimento ou ópónse a que se traten ou cando deban suprimirse en cumprimento dunha obriga legal.

  Dereito de oposición: Dereito a oporse en calquera momento por motivos relacionados coa súa situación particular, a que datos persoais que lle concirnan sexan obxecto dun tratamento baseado nun interese público ou nun interese lexítimo do responsable do tratamento ou dun terceiro.

  Dereito de limitación do tratamento: Dereito a obter a limitación do tratamento dos seus datos, se impugna a súa exactitude, se o tratamento é ilícito, se xa non fosen necesarios os datos persoais para os fins do tratamento ou se exercitou o seu dereito de oposición ao tratamento de datos.

  Dereito de portabilidade dos datos: Dereito a recibir os datos persoais que lle incumban nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e a transmitiros a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

  Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas: Dereito oporse a ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado de datos persoais, incluída a elaboración de perfís, cando a devandita decisión poida afectarlle xurídica ou significativamente.

  Pode exercer estes dereitos, por escrito canda copia dun documento que acredite a túa identidade, ante a delegada de Protección de datos cuxos datos de contacto incorporamos na cuestión sobre esta figura.

  Ademais, ten dereito a:

  A revogar o consentimento prestado: No caso de que o tratamento teña a súa lexitimación no consentimento, ten dereito a revogaro.

  A presentar unha reclamación: Pode acudir en todo caso ante o delegado de Protección de Datos, ademais ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

 • De vostede mesmo cando nos solicita por escrito o exercicio dun dereito de protección de datos persoais (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade e dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas.

Xestión de Brechas de seguridade

 • FREMAP, MUTUA COLABORADORA COA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61, con domicilio social na Carretera de Pozuelo número 61, 28222 Majadahonda (Madrid). Contactenos por correo postal ao indicado enderezo ou por electrónico ao enderezo derechos_arco@fremap.es.

  O delegado de Protección de Datos é a persoa encargada de salvagardar a súa privacidade na nosa entidade. Se precisa contactar con el, pode facero en dpd@fremap.es ou mediante carta remitida ao enderezo anterior, incluíndo a referencia “delegado de Protección de Datos”.

 • Os datos persoais que serán tratados para a xestión da incidencia de seguridade que se detecte serán datos de identificación, nome, apelidos, DNI/NIE, datos de contacto, domicilio, teléfono e enderezo de correo electrónico profesional e datos profesionais ou de emprego como posto de traballo ou cargo que ocupa na empresa.

 • Para xestionar as violacións de seguridade que se poidan producir na entidade.

 • Os seus datos conservaranse durante o tempo necesario para a xestión da incidencia detectada e en todo caso, durante os prazos de prescrición das accións que puidesen derivarse contra a Mutua.

 • Porque o tratamento cómpre para atender obrigas legais da Mutua (artigo 6.1.c) Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos).

 • Vde. ten a obriga de facilitar a información que se requira para a resolución da incidencia xa que doutro xeito non podería resolverse axeitadamente e dar cumprimento ás obrigas legais impostas á Mutua.

 • Os seus datos poderán ser comunicados á Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) en cumprimento de obrigas legalmente atribuídas pola normativa de Protección de Datos e, no caso de que a incidencia de seguridade puidese entrañar un alto risco para dereitos e liberdades de terceiros, a incidencia e a información relativa á mesma será notificada aos interesados.

  Ás Forzas e Corpos de Seguridade. Xulgados e Tribunais en caso de comisión de infraccións penais ou administrativas.

  Non realizaremos ningunha transferencia internacional dos datos a terceiros países nin a organizacións internacionais.

 • Dereito de acceso: Dereito a obter confirmación sobre se na FREMAP, MUTUA COLABORADORA DA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61 estamos tratando datos persoais que lle concirnen ou non e, en tal caso, a acceder aos mesmos.

  Dereito de rectificación: Dereito a solicitar a modificación ou rectificación dos seus datos no caso de que sexan inexactos.

  Dereito de supresión: Dereito a solicitar que os seus datos sexan borrados ou suprimidos por tratamento ilícito de datos, pola desaparición da finalidade que motivou o tratamento ou recollida, cando revoga o seu consentimento ou ópónse a que se traten ou cando deban suprimirse en cumprimento dunha obriga legal.

  Dereito de oposición: Dereito a oporse en calquera momento por motivos relacionados coa súa situación particular, a que datos persoais que lle concirnan sexan obxecto dun tratamento baseado nun interese público ou nun interese lexítimo do responsable do tratamento ou dun terceiro.

  Dereito de limitación do tratamento: Dereito a obter a limitación do tratamento dos seus datos, se impugna a súa exactitude, se o tratamento é ilícito, se xa non fosen necesarios os datos persoais para os fins do tratamento ou se exercitou o seu dereito de oposición ao tratamento de datos.

  Dereito de portabilidade dos datos: Dereito a recibir os datos persoais que lle incumban nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e a transmitiros a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

  Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas: Dereito oporse a ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado de datos persoais, incluída a elaboración de perfís, cando a devandita decisión poida afectarlle xurídica ou significativamente.

  Para o exercicio dos dereitos indicados cumprirá comunicación escrita dirixida á FREMAP, contendo:

  • datos de identificación,
  • copia do DNI ou documento válido de identidade
  • petición en que se concreta a solicitude,
  • enderezo para os efectos de notificación,
  • data e sinatura do solicitante.

  En caso de exercicio de dereitos por medio de representante, cumprirá que a solicitude se acompañe de autorización expresa e copia do DNI do representante e do representado.

  A comunicación poderá presentarse en calquera dos nosos centros ou hospitais ou dirixirse FREMAP, por:

  • Correo postal: Carretera de Pozuelo, 61, Majadahonda 28222 – Madrid.
  • Correo electrónico derechos_arco@fremap.es

  Así mesmo, tamén poderá contactar co delegado de Protección de Datos, por:

  Ademais, ten dereito a:

  A revogar o consentimento prestado: No caso de que o tratamento teña a súa lexitimación no consentimento, ten dereito a revogaro.

  A presentar unha reclamación: Pode acudir en todo caso ante o delegado de Protección de Datos, ademais ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

 • De Vde. mesmo, da súa empresa ou entidade para a que traballe ou coa que colabore e da Tesourería Xeral da Seguridade Social.

Canle de Comunicación e Denuncia

 • FREMAP, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social nº 61, con domicilio social en Carretera de Pozuelo nº 61, 28222, Majadahonda (MADRID).

  A delegada de Protección de Datos é a persoa encargada de salvagardar a súa privacidade na nosa entidade. Se precisa contactar con ela pode facero en dpd@fremap.es, ou mediante carta remitida ao enderezo anterior, incluíndo a referencia “Área de Protección de Datos”.

 • Os seus datos de identificación (nome e apelidos) e contacto (enderezo postal ou electrónica e teléfono), así como os datos de identificación e contacto das persoas que se relacionen na denuncia e os detalles de emprego que se mencionen.

 • Para xestionar as denuncias recibidas dos posibles riscos ou incumprimentos do Catálogo de Condutas Prohibidas da FREMAP, no marco do Plan de Prevención de Imputacións Delituosas implementado pola FREMAP. De acordo con iso, os seus datos trataranse para tramitar as comunicacións e denuncias que se reciban na Canle de Comunicación e Denuncia e aperturar se é o caso, o correspondente expediente de investigación.

 • Os datos conservaranse no sistema de Canle de Comunicación e Denuncia unicamente durante o tempo imprescindible para decidir sobre a procedencia de iniciar unha investigación sobre os feitos denunciados. En todo caso, transcorridos tres meses desde a introdución dos datos procederase á súa supresión do sistema de Canle de Comunicación e Denuncia. Se cumprise a súa conservación para continuar coa investigación ou para determinar as posibles responsabilidades e atender os procesos de reclamación que se Páxina 2 de 3 puidesen presentar contra a entidade, trataranse nun medio distinto polo Comité de Cumprimento Normativo, órgano ao que compete a investigación.

 • Estamos lexitimados para tratar os seus datos persoais porque nos permíteo o artigo 6.1 c) do Regulamento (UE) 2016/679, Xeral de Protección de Datos Persoais, ao cumprir o seu tratamento para o cumprimento de obrigas no ámbito da prevención penal, de acordo co previsto no art. 31 bis da Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código Penal, tras reforma operada polo 1/2015.

 • O coñecemento dos seus datos persoais facilita a investigación dos feitos denunciados, non obstante vostede non ten obriga de facilitar os seus datos.

 • Non se comunicarán datos a terceiros agás naqueles casos en que cumpra para dar cumprimento a unha obriga legal. Neste sentido os seus datos poderán cederse ao Órgano de Dirección e Tutela da Mutua, o Ministerio de Emprego e Seguridade Social, aos seus Órganos dependentes, a Xulgados e Tribunais a requirimento ou en defensa de procesos xudiciais ou administrativos e a Forzas e Corpos de Seguridade en caso infraccións civís, penais ou administrativas (artigo 6.1.c) e f) do Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos.

  Tampouco se realizarán transferencias internacionais de datos persoais, agás obriga legal.

  • Dereito de acceso: Dereito a obter confirmación sobre se na FREMAP, MUTUA COLABORADORA DA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61 estamos tratando datos persoais que lle concirnen ou non e, en tal caso, a acceder aos mesmos.
  • Dereito de rectificación: Dereito a solicitar a modificación ou rectificación dos seus datos no caso de que sexan inexactos.
  • Dereito de supresión: Dereito a solicitar que os seus datos sexan borrados ou suprimidos por tratamento ilícito de datos, pola desaparición da finalidade que motivou o tratamento ou recollida, cando revoga o seu consentimento ou ópónse a que se traten ou cando deban suprimirse en cumprimento dunha obriga legal.
  • Dereito de oposición: Dereito a oporse en calquera momento por motivos relacionados coa súa situación particular, a que datos persoais que lle concirnan sexan obxecto dun tratamento baseado nun interese público ou nun interese lexítimo do responsable do tratamento ou dun terceiro .
  • Dereito de limitación do tratamento: Dereito a obter a limitación do tratamento dos seus datos, se impugna a súa exactitude, se o tratamento é ilícito, se xa non fosen necesarios os datos persoais para os fins do tratamento ou se exercitou o seu dereito de oposición ao tratamento de datos.
  • Dereito de portabilidade dos datos: Dereito a recibir os datos persoais que lle incumban nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e a transmitiros a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
  • Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas: Dereito oporse a ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado de datos persoais, incluída a elaboración de perfís, cando a devandita decisión poida afectarlle xurídica ou significativamente.

  Pode exercer estes dereitos, por escrito canda copia dun documento que acredite a túa identidade, ante a delegada de Protección de datos cuxos datos de contacto incorporamos na cuestión sobre esta figura.

  Ademais, ten dereito:

  • A revogar o consentimento prestado: No caso de que o tratamento teña a súa lexitimación no consentimento , ten dereito a revogaro.
  • A presentar unha reclamación: Pode acudir en todo caso ante o delegado de Protección de Datos, ademais ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.
 • De vostede mesmo cando nos comunícaos ao remitir a denuncia. Tamén poden proceder da denuncia formulada por terceiros cando se lle mencione expresamente.

Prevención e Control SARS-CoV-2

 • FREMAP, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social nº 61, con domicilio social en Carretera de Pozuelo nº 61, 28222, Majadahonda (MADRID).

  A delegada de Protección de Datos é a persoa encargada de salvagardar a súa privacidade na nosa entidade. Se precisa contactar con ela pode facero en dpd@fremap.es, ou mediante carta remitida ao enderezo anterior, incluíndo a referencia “Área de Protección de Datos”.

 • Os seus datos de identificación (nome e apelidos) e os seus datos de saúde (temperatura corporal, enfermidades ou trastornos que poidan ser síntomas de infección por SARS-CoV-2 e resultados serológicos ou de probas que se lle prescriban ou achegue e permitan determinar se se contraeu a enfermidade e éstáse en período de contagiosidad).

 • Para a prevención e control da infección por SARS-CoV-2, de acordo coas recomendacións das Autoridades Sanitarias; Protección da saúde das persoas que desenvolvan as súas funcións ou presten servizos no centro; E cumprimento de obrigas de Prevención de Riscos Laborais.

 • Os datos solicitados rexistraranse na Historia clínica e conservaranse de maneira indefinida na mesma, tendo en conta a finalidade asistencial da Historia.

 • Estamos lexitimados para tratar os seus datos persoais porque nos permíteo o artigo 6.1 e) do Regulamento (UE) 2016/679, Xeral de Protección de Datos Persoais, ao cumprir o seu tratamento para o cumprimento de intereses xerais de saúde pública, en relación co artigo 9.2 h) do citado Regulamento.

  No caso de que vostede preste servizos na Mutua, o tratamento cómpre para o cumprimento de obrigas relacionadas coa seguridade e saúde dos traballadores, estando lexitimado o tratamento dos seus datos nos artigos 6.1 c) e 9.2 b) do Regulamento (UE) 2016/679, Xeral de Protección de Datos Persoais.

 • O coñecemento do seu estado de saúde cómpre para adoptar as medidas oportunas de prevención e control da infección por SARS-CoV-2, polo que vostede debe facilitar a información que permita coñecer a súa situación clínica, colaborando á prevención e control da pandemia.

 • Non se comunicarán datos a terceiros agás naqueles casos en que cumpra para dar cumprimento a unha obriga legal. Neste sentido os seus datos poderán cederse aos Servizos Públicos de Saúde e ás Autoridades sanitarias e Servizos con responsabilidades en materia de Prevención de Riscos Laborais.

  Non se realizarán transferencias internacionais de datos persoais, agás obriga legal.

  • Dereito de acceso: Dereito a obter confirmación sobre se na FREMAP, MUTUA COLABORADORA DA SEGURIDADE SOCIAL Nº 61 estamos tratando datos persoais que lle concirnen ou non e, en tal caso, a acceder aos mesmos.
  • Dereito de rectificación: Dereito a solicitar a modificación ou rectificación dos seus datos no caso de que sexan inexactos.
  • Dereito de supresión: Dereito a solicitar que os seus datos sexan borrados ou suprimidos por tratamento ilícito de datos, pola desaparición da finalidade que motivou o tratamento ou recollida, cando revoga o seu consentimento ou ópónse a que se traten ou cando deban suprimirse en cumprimento dunha obriga legal.
  • Dereito de oposición: Dereito a oporse en calquera momento por motivos relacionados coa súa situación particular, a que datos persoais que lle concirnan sexan obxecto dun tratamento baseado nun interese público ou nun interese lexítimo do responsable do tratamento ou dun terceiro.
  • Dereito de limitación do tratamento: Dereito a obter a limitación do tratamento dos seus datos, se impugna a súa exactitude, se o tratamento é ilícito, se xa non fosen necesarios os datos persoais para os fins do tratamento ou se exercitou o seu dereito de oposición ao tratamento de datos.
  • Dereito de portabilidade dos datos: Dereito a recibir os datos persoais que lle incumban nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e a transmitiros a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
  • Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas: Dereito oporse a ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado de datos persoais, incluída a elaboración de perfís, cando a devandita decisión poida afectarlle xurídica ou significativamente.

  Pode exercer estes dereitos, por escrito canda copia dun documento que acredite a túa identidade, ante a delegada de Protección de datos cuxos datos de contacto incorporamos na cuestión sobre esta figura.

  Ademais, ten dereito:

  • A revogar o consentimento prestado: No caso de que o tratamento teña a súa lexitimación no consentimento, ten dereito a revogaro.
  • A presentar unha reclamación: Pode acudir en todo caso ante o delegado de Protección de Datos, ademais ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.
 • De vostede mesmo cando nos comunícaos telefonicamente ou ao comparecerse nun centro da FREMAP.

Información sobre documentos PDF: Para poder visualizar correctamente os arquivos PDF cómpre que teña instalado o programa Acrobat Reader Esta ligazón se abrir´ nunha nova xanela de Adobe.