Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Prevención Penal

Á excelencia pola integridade

O Plan de Prevención de Imputacións Delituosas da FREMAP, aprobado en Xunta Directiva con data do 12 de novembro de 2014, establece os protocolos e procedementos que determinan o debido control por parte da Mutua daquelas situacións de riscos que poderían comportar o incumprimento dos estándares éticos da Entidade ou a comisión de ilícitos penais.

FREMAP desenvolveu un conxunto de políticas corporativas que rexen a súa actuación diaria e que desenvolven as normas esenciais de cumprimento, baseadas no principio de “tolerancia cero” cara á comisión de actos ilícitos.

Canle De Comunicación e Denuncia.

Calquera empregado da FREMAP ou terceiro interesado* que teña coñecemento ou sospeita fundada dun incumprimento do Catálogo de Condutas Prohibidas por parte dun empregado ou provedor da FREMAP,  poderá informar do mesmo a través da Canle de Comunicación e Denuncia no enderezo de correo electrónico: denunciaspenales@fremap.es ou no enderezo postal, Comité de Cumprimento Normativo da FREMAP, Carretera de Pozuelo nº 61, C.P: 28222, Majadahonda, Madrid.

Esta canle é tanto unha vía de denuncia do incumprimento ou sospeita de incumprimento das normas recollidas no Catálogo de Condutas Prohibidas, como un medio para a resolución das dúbidas que poida propor a aplicación do mesmo.

En todo caso, esta canle non é a vía axeitada para propor reclamacións, queixas ou recursos, contra as resolucións da Mutua en materia de prestacións da Seguridade Social, os cales deberán presentarse seguindo as condicións e as vías establecidas na normativa vixente.

Normas de uso da canle:

 • Identificado/Anónimo: Vostede poderá identificarse ou realizar unha denuncia de carácter anónimo, en cuxo caso, deberá indicar un enderezo de correo electrónico (por exemplo, creada por Vostede para este fin) ou correo ordinario onde poidamos remitir o xustificante de recepción da denuncia.
 • Facilite unha descrición dos feitos o máis detallada posible, incluíndo os nomes das persoas implicadas neles así como o nome de terceiras persoas que poidan tamén ter coñecemento dos mesmos. Para o caso de denuncias anónimas, os feitos que se comuniquen deberán gozar da suficiente exhaustividade como para permitir levar a cabo unha investigación dilixente dos mesmos.
 • Describa como chegaron ao seu coñecemento os feitos denunciados.
 • Identifique a data/datas en que aconteceron ou están acontecendo os feitos denunciados.
 • Identifique o lugar/lugares en que aconteceron ou están acontecendo os feitos denunciados.
 • Achegue calquera documentación adicional que poida ser de axuda na investigación.
 • Para dar cumprimento á vixente normativa de protección de datos persoais, no caso de que vostede comunique á FREMAP feitas misións por terceiros que non sexan persoas traballadoras da FREMAP ou de provedores da Mutua en relación ao seu vínculo con esta, os mesmos non serán rexistrados . Por iso, se procede a comunicar á FREMAP datos persoais de tales terceiros, polo presente queda informado da obriga que lle corresponde de facilitar ao afectado a información relativa á finalidade da comunicación e á lexitimación que a xustifique, identificando FREMAP Mutua Colaboradora da Seguridade Social como destinatario da comunicación.

  Os datos persoais facilitados deberán ser axeitados, pertinentes e non excesivos, conforme ao esixido polo Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de datos, sendo Vde. responsable da exactitude dos datos persoais que comunique e de que os mesmos estean debidamente actualizados, quedando exonerada FREMAP da obriga de informar os afectados, conforme ao previsto no artigo 14.5 a) do citado Regulamento.

  Así mesmo, infórmase, da exención da FREMAP do deber de información prevista no art. 14.1 do Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de datos, naqueles casos en que os datos persoais recepcionados pola Mutua vaíanse a utilizar con fins estatísticos e polas circunstancias concorrentes, a comunicación a cada un dos afectados da información relativa ao tratamento resulte imposible ou supoña un esforzo desproporcionado, ao abeiro do artigo 14.5 b) do citado Regulamento.​

*Terceiro interesado : Calquera provedor, licitador ou empresa contratada por un provedor da FREMAP.

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679, Xeral de Protección de Datos, informámoslle que os datos persoais facilitados serán tratados, en calidade de Responsable do tratamento, pola FREMAP MUTUA COLABORADORA DA SEGURIDADE SOCIAL, Nº 61, con domicilio en Carretera de Pozuelo Nº 61, 28.222 Majadahonda – MADRID.

A finalidade da recollida e tratamento dos seus datos é tramitar as comunicacións e denuncias recibidas, así como abrir un expediente de investigación nos casos en que proceda, estando baseado o tratamento no cumprimento dunha obriga legal atribuída ao Responsable do tratamento (artigo 6.1 c) RGPD).

Non se realizarán cesións nin transferencias internacionais de datos a terceiros, agás imperativo legal. Os seus datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se conseguiron e para determinar as posibles responsabilidades e atender os procesos de reclamación que se poidan presentar contra a entidade.

Poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade, limitación do tratamento e a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas, notificandoo por escrito ao enderezo indicado con anterioridade ou ao seguinte enderezo de correo electrónico: derechos_arco@fremap.es. Pode acceder a información adicional sobre o tratamento dos seus datos en www.fremap.é . Igualmente se lle informa do seu dereito a reclamar ante a Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de Datos: www.aepd.é ).

​​​​​​​​​​​​​​​​​​