Prestacións Especiais

Contido da páxina

Que son as Prestacións Especiais?

Son axudas económicas de carácter graciable, en atención a estados e situacións de necesidade, que se presentan como consecuencia de accidente de traballo e enfermidade profesional, cando teñan cuberta esta continxencia voluntaria.

Fináncianse a través do orzamento aprobado polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social e con cargo á Reserva de Asistencia Social xerado pola Mutua.

Quen poden solicitar esta axuda económica?

Todos aqueles traballadores das nosas empresas mutualistas, ou traballadores por conta propia, que sufrisen un Accidente de Traballo ou Enfermidade Profesional que como consecuencia deste suceso sofren unha situación de necesidade económica por mingua dos ingresos ou gastos especiais non cubertos pola Seguridade Social.

No caso de falecemento, poderán solicitalo os familiares ao seu cargo.

Tamén poderán presentar a solicitude:

 • Os Traballadores Sociais da FREMAP.
 • Os Traballadores Sociais das Empresas mutualistas ás que pertenza o traballador accidentado ou que padezan unha Enfermidade Profesional.
 • Os representantes dos traballadores da Empresa mutualista á que pertenza o accidentado ou afectado por unha Enfermidade Profesional.
 • A propia empresa asociada á FREMAP.

Que tipo de prestacións pódense solicitar?

 • AUTOEMPREGO
  • Axudas para adquisición de maquinaria
  • Axudas para a posta en marcha do negocio
 • AUTÓNOMOS
  • Axuda económica para traballadores autónomos de baixa por accidente de traballo ou enfermidade profesional
 • AXUDAS TÉCNICAS
  • Produtos de Apoio para facilitar autonomía e mobilización
 • ESTADOS DE NECESIDADE*
  • Axudas traballadores en situación de Incapacidade Temporal e Permanente que presentan situacións de necesidade
  • Axudas pensionistas con tratamento médico
  • Axudas pacientes de baixa médica sen dereito a prestación
  • Axudas para compensar perdas de ingresos por coidado de familiar accidentado

  *Sempre que cumpran os requisitos esixidos pola Comisión de Prestacións Especiais

 • FALECEMENTO
  • Gastos enterro
  • Axudas por situación carencial a orfos.
  • Atención psicolóxica e social especializada a familiares
  • Axudas de formación a orfos e familiares dereitos habientes
 • FORMACION NO CENTRO DE READAPTACION PROFESIONAL DE MAJADAHONDA
  • Bolsas de Formación
  • Residencia
  • Desprazamentos
  • Cursos de Readaptación Profesional
  • Cursos de Orientación Laboral
  • Prácticas Laborais
 • FORMACION EXTERNA
  • Cursos homologados pola Administración do Estado ou pola Comunidade Autónoma
  • Cursos privados en especialidades
 • GASTOS EXTRAORDINARIOS POR HOSPITALIZACION Ou TRATAMENTO
  • Dietas manutención e desprazamentos acompañante/coidador
  • Axudas a domicilio
  • Estancias temporais de Grandes Inválidos
 • PROTESE
  • Próteses Oftalmolóxicas
  • Reposición de Lentes
  • Próteses Dentais
  • Próteses Auditivas/Audiófonos
  • Outras próteses non cubertas pola Seguridade Social
 • VIVENDAS PARA BENEFICIARIOS CON INCAPACIDADE
  • Adaptación de Vivenda
  • Adquisición de Vivenda
  • Alugamento vivenda
 • VARIOS
  • Atención infancia
  • Axuda Adquisición/Adaptación Equipos PC
  • Formación de coidadores

Como obter estas axudas?

Deberá dirixirse a Traballadora Social da oficina da FREMAP máis próxima ao seu domicilio.

A Traballadora Social presentará a súa solicitude á Comisión de Prestacións Especiais. Esta Comisión está formada por cinco representantes dos empresarios asociados á FREMAP e cinco representantes dos traballadores das Empresas asociadas á FREMAP, designados polas Centrais Sindicais. A Comisión valorará cada solicitude que se presente e emitirán unha resolución.