Prestacións económicas de cesamento de actividade a favor de traballadores autónomos

A continuación ofrécese información sobre as prestacións de cesamento de actividade incorporada no Real decreto-lei 18/2021, do 28 de setembro, que se encontran vixentes desde o 1 de outubro de 2021. Así mesmo, ofrécense os correspondentes formularios de solicitude destas novas prestacións.

Por favor, conteste ás seguintes preguntas:

Viuse obrigado a suspender temporalmente a súa actividade en cumprimento dunha resolución da autoridade competente en que se decidise o peche ou a prohibición (non unha mera restrición, por exemplo, no horario ou aforamento do negocio) de di​cha actividade por conta propia para evitar a propagación do virus COVID-19?

SI
NON

Trátase de supostos en que se produce a suspensión temporal da actividade como consecuencia do cumprimento dunha resolución da autoridade competente (nacional, autonómica, provincial, municipal, etc.), emitida especificamente para evitar a propagación do virus COVID-19, e pola que se decide o peche ou prohibición da actividade realizada por conta propia.

Pode solicitar unha prestación económica equivalente ao 70 %da base mínima de cotización que corresponda para a devandita actividade, contía que poderá diminuírse do 70 ao 40 %, se se convive con beneficiarios desta mesma prestación, unidos por vínculo familiar ou unidade análoga de convivencia ata o primeiro grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade.

A prestación poderá percibirse desde o día seguinte á adopción da medida de peche ou prohibición da actividade por conta propia pola autoridade competente, ata o último día do mes en que se erga a súa aplicación ou, en todo caso, ata o 28 de febreiro de 2022, sempre que a prestación se solicite nos 21 días naturais seguintes á entrada en vigor da resolución de peche ou prohibición ou ata o 21 de outubro de 2021 (se a obriga de peche da actividade fose anterior ao 1 de outubro e non se solicitase previamente); de formularse fóra destes prazos, percibiríase desde o primeiro día do mes seguinte á solicitude. Os beneficiarios desta prestación a 30 de setembro de 2021, para poder seguir percibindoa por continuar suspendida a súa actividade o 1 de outubro de 2021, tamén deberán formular a solicitude conforme indícase neste apartado , podendo recibira como máximo ata o 28 de febreiro de 2022.

Durante o tempo que permaneza a actividade suspendida manterase a alta no réxime especial, quedando exonerado o beneficiario da obriga de cotizar desde o primeiro día do mes en que se adopta a medida de peche de actividade (ou desde o 1 de outubro de 2021, se a obriga de peche da actividade fose anterior ao 1 de outubro e non se solicitase previamente) ata o último día do mes seguinte ao que se erga a devandita medida ou, en todo caso, ata o 28 de febreiro de 2022. Se a solicitude se formulase fóra do prazo legal, a exoneración producirase desde o día en que teña efectos a prestación económica.

Nesta Normativa poderá consultar os requisitos que debe cumprir para acceder a esta prestación, así como o procedemento correspondente de recoñecemento e aboamento da mesma, tal e como literalmente se recollen na norma aplicable.

E, desde este Formulario de solicitude poderá solicitar á FREMAP o recoñecemento e pagamento da prestación, sendo imprescindible para iso que indique concretamente na súa solicitude a resolución administrativa (autoridade competente e data da resolución) pola que se decidise o peche ou a prohibición da actividade por conta propia e a data e o boletín oficial en que se publicou; ou, no seu defecto, deberá anexar copia da devandita resolución.

Volver

Ten Vostede a consideración de traballador autónomo de tempada?

SI
NON

Pode solicitar unha prestación dirixida aos autónomos que só permanecen de alta no réxime especial durante determinados períodos ao longo de cada ano, e que resultaron afectados na súa actividade por conta propia pola crise sanitaria COVID-19.

A prestación económica é equivalente ao 70 %da base mínima da cotización correspondente á actividade , que se percibirá como máximo ata o 28 de febreiro de 2022, sempre que se solicite, como límite, o 21 de outubro de 2021. Se se solicitase fóra do devandito prazo, o efecto da prestación sería a partir do primeiro día do mes seguinte á solicitude, polo que non chegarían a ter efecto as prestacións solicitadas desde o 1 de febreiro de 2022.

Durante a percepción da prestación non existirá obriga de cotizar, permanecendo en situación de alta ou asimilada á alta no réxime especial.

Os requisitos de acceso a esta prestación poderá consultaros nesta Normativa, e a solicitude poderá realizara mediante o seguinte Formulario.

Volver

Conta na súa cotización ao Réxime Especial coa cobertura de cesamento de actividade e cotizou para estes fins o tempo suficiente para percibir a prestación ordinaria? Teña en conta o seguinte cadro, onde poderá comprobar a que período de prestación podería ter dereito, pero debendo restar a cotización consumida polos períodos que puidese percibir previamente.

SI
NON

Estima que pode experimentar a súa actividade por conta propia unha redución dos ingresos computables fiscalmente durante o conxunto do terceiro e cuarto trimestre de 2021 de máis dun 50 %, en relación con habídosos no conxunto do terceiro e cuarto trimestre de 2019, e que, así mesmo, non obterá durante o conxunto do terceiro e cuarto trimestre de 2021 uns rendementos netos computables fiscalmente superiores a 8.070 euros?

SI
NON

Tivo dereito ata o 30 de setembro de 2021 á prestación ordinaria por cesamento de actividade, regulada no artigo 7 do Real decreto-lei 11/2021, do 27 de maio, ou á extraordinaria prevista para os autónomos que non podían acceder á mesma, reguladas no artigo 8 da devandita norma?

SI
NON

Lamentámolo, pero, de conformidade coa súa contestación ás cuestións formuladas, non cumpre os requisitos para acceder a ningunha das prestacións por cesamento de actividade xestionada pola FREMAP.

Para maior información, pode consultar con esta mutua

Grazas.

Volver

Estima que os seus ingresos computables fiscalmente da actividade por conta propia no último trimestre de 2021 serán inferiores polo menos nun 75 %respecto dos habidos no último trimestre de 2019 e que, ademais, os rendementos netos do conxunto do terceiro e cuarto trimestre de 2021 da devandita actividade non serán superiores ao 75 %do salario mínimo interprofesional no devandito período?

SI
NON

Lamentámolo, pero, de conformidade coa súa contestación ás cuestións formuladas, non cumpre os requisitos para acceder a ningunha das prestacións por cesamento de actividade xestionada pola FREMAP.

Non obstante, a Tesourería Xeral da Seguridade Social poderá outorgarlle a exoneración parcial das súas cotizacións, nunha porcentaxe que irá diminuíndo desde outubro de 2021 ata xaneiro de 2022, conforme á seguinte Normativa.

Volver

Causou baixa no réxime especial como traballador por conta propia ou autónomo e quere solicitar a prestación ordinaria por cesamento de actividade?

SI
NON

Pode solicitar a prestación por cesamento de actividade compatible coa actividade, que poderá estenderse desde o 1 de outubro de 2021 ata como máximo o 28 de febreiro de 2022.

Para ter dereito á prestación deberá acreditar experimentar a súa actividade por conta propia unha redución dos ingresos computables fiscalmente durante o conxunto do terceiro e cuarto trimestre de 2021 de máis dun 50 %, en relación con habídosos no conxunto do terceiro e cuarto trimestre de 2019, e que, así mesmo, non obterá durante o conxunto do terceiro e cuarto trimestre de 2021 uns rendementos netos computables fiscalmente superiores a 8.070 euros.

Se solicita a prestación, como límite, ata o 21 de outubro de 2021, poderaa percibir desde o 1 de outubro de 2021; en caso de non cumprir este prazo, se lle aboará desde o primeiro día do mes seguinte á solicitude, polo que, en consecuencia, non poderá solicitarse con eficacia con posterioridade ao 31 de xaneiro de 2022.

Percibirá unha prestación equivalente ao 70 %do termo medio das bases de cotización dos últimos doce meses, coa aplicación dos topes máximo e mínimo que corresponda conforme á súa situación familiar ou, se é o caso, o 70% da base mínima de cotización correspondente á súa actividade. Así mesmo, se lle aboará o importe da cotización por continxencias comúns.

Nesta Normativa poderá consultar os requisitos que debe cumprir para acceder a esta prestación, así como o procedemento correspondente de recoñecemento e aboamento da mesma, tal e como literalmente se recollen na norma aplicable.

IMPORTANTE: Se se esgotou na súa totalidade a prestación ordinaria compatible coa actividade durante a súa percepción no período de xuño a setembro de 2021 (en función do período de prestación xerada polas cotizacións por cesamento de actividade a 1 de xuño de 2021), non poderá accederse a esta nova prestación ordinaria compatible coa actividade

E, desde este Formulario de solicitude poderá pedir á FREMAP o recoñecemento e pagamento da prestación.

Volver

Causou baixa no réxime especial como traballador por conta propia ou autónomo e quere solicitar a prestación ordinaria por cesamento de actividade?

SI
NON

A normativa contempla unha prestación extraordinaria de cesamento de actividade para aqueles autónomos que non poidan acceder á prestación ordinaria de cesamento de actividade nin á prestación compatible coa actividade por conta propia, sempre que tivesen dereito ata o 30 de setembro de 2021, ben á prestación ordinaria por cesamento de actividade, regulada no artigo 7 do Real decreto-lei 11/2021, do 27 de maio, ou á extraordinaria prevista para os autónomos que non podían acceder á mesma, regulada no artigo 6 da devandita norma. Así mesmo, deberá acreditarse que os ingresos computables fiscalmente da actividade por conta propia no último trimestre de 2021 sexan inferiores polo menos nun 75 %a habídosos no último trimestre de 2019 e que, ademais, os rendementos netos do conxunto do terceiro e cuarto trimestre de 2021 da devandita actividade non sexan superiores ao 75 %do salario mínimo interprofesional no devandito período.

Esta prestación pode percibirse desde o 1 de outubro de 2021, sempre que se solicite, como límite, o 21 de outubro de 2021, ou desde o primeiro día do mes seguinte á solicitude, se se realiza con posterioridade á devandita data. A prestación poderá estenderse, como máximo, ata o 28 de febreiro de 2022, polo que só poderá solicitarse eficazmente ata o 31 de xaneiro de 2022.

A contía da prestación será o 50% da base mínima de cotización que corresponda pola actividade desenvolvida. Non obstante, cando convivan nun mesmo domicilio persoas unidas por vínculo familiar ou unidade análoga de convivencia ata o primeiro grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade, e dous ou máis membros teñan dereito a esta prestación extraordinaria de cesamento de actividade, a contía de cada unha das prestacións será do 40 %.

Durante o tempo de percepción da prestación manterase a alta no réxime especial correspondente e a obriga de cotizar. Non obstante, canda a mencionada prestación, aboarase tamén ao beneficiario a cotización correspondente ás continxencias comúns previstos na norma.

Nesta Normativa poderá consultar todo o relativo con esta prestación.

E, con este Formulario de solicitude poderá solicitar á FREMAP o recoñecemento e pagamento da prestación.

Volver
Non obstante, os traballadores autónomos que se vexan obrigados a suspender ou cesar na actividade como consecuencia directa da erupción volcánica rexistrada na zona de Cimeira Vella na Palma poden solicitar a prestación por cesamento de actividade prevista na disposición adicional sexta do Real decreto-lei 18/2021, mediante o formulario que FREMAP pon á súa disposición en formato pdf Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente, sempre que cumpran as condicións previstas na norma.