Prestacións económicas de cesamento de actividade a favor de traballadores autónomos

Esta información xa está actualizada conforme ás novas prestacións previstas nos Reais decretos-lei 2/2021, do 26 de xaneiro e 3/2021, de 2 de febrero​.

Para facer fronte ás graves consecuencias económicas da crise sanitaria ocasionada polo virus COVID-19, multiplicáronse no noso ordenamento xurídico as prestacións de Seguridade Social que se pon a disposición dos traballadores autónomos, relacionadas co cesamento da súa actividade por conta propia ou coa redución dos ingresos derivados da mesma, todas elas xestionadas polas mutuas colaboradoras coa Seguridade Social.

Con obxecto de facilitar a información e o acceso sobre aquela das devanditas prestacións económicas que se axuste á súa concreta situación, a continuación, presentámoslle unha serie de preguntas cuxas respostas conduciranlle na consulta de información e na formulación da correspondente solicitude.

Lembrámoslle a relevancia de elixir correctamente o tipo de prestación, xa que as distintas modalidades existentes teñen prazos e requisitos diferentes, polo que, de formular a solicitude errónea, iso podería supor non poder acceder, nin á solicitada nin á que en realidade puidéselle corresponder, ou facero con demora e desconto de parte do seu importe.

Por favor, conteste ás seguintes preguntas:

Viuse obrigado a suspender temporalmente a súa actividade en cumprimento dunha resolución da autoridade competente en que se decidise o peche ou a prohibición (non unha mera restrición, por exemplo, no horario ou aforamento do negocio) de di​cha actividade por conta propia para evitar a propagación do virus COVID-19?

SI
NON

A obriga de suspender a súa actividade é de data anterior ao 1 de febreiro de 2021?

SI
NON

Trátase de supostos en que se produce a suspensión temporal da actividade como consecuencia do cumprimento dunha resolución da autoridade competente (nacional, autonómica, provincial, municipal, etc.), emitida especificamente para evitar a propagación do virus COVID-19, e pola que se decide o peche ou prohibición da actividade realizada por conta propia.

Pode solicitar unha prestación económica equivalente ao 50 %da base mínima de cotización que corresponda para a devandita actividade, contía que poderá incrementarse nun 20 %se é membro de familia numerosa (e os únicos ingresos da unidade familiar ou análoga durante ese período proceden da súa propia actividade suspendida) ou diminuírse do 50 ao 40 %, se se convive con beneficiarios desta mesma prestación, unidos por vínculo familiar ou unidade análoga de convivencia ata o primeiro grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade.

A prestación poderá percibirse desde o día seguinte á adopción da medida de peche ou prohibición da actividade por conta propia pola autoridade competente, ata o último día do mes en que se erga a súa aplicación, sempre que a prestación se solicite nos quince días seguintes á entrada en vigor da resolución de peche ou prohibición ou, de formularse fóra deste prazo, desde o día da solicitude.

Durante o tempo que permaneza a actividade suspendida manterase a alta no réxime especial, quedando exonerado da obriga de cotizar desde o primeiro día do mes en que se adopta a medida de peche de actividade ata o último día do mes seguinte ao que se erga a devandita medida.

Nesta Normativa poderá consultar os requisitos que debe cumprir para acceder a esta prestación, así como o procedemento correspondente de recoñecemento e aboamento da mesma, tal e como literalmente se recollen na norma aplicable.

E, desde este Formulario de solicitude poderá solicitar á FREMAP o recoñecemento e pagamento da prestación, sendo imprescindible para iso que indique concretamente na súa solicitude a resolución administrativa (autoridade competente e data da resolución) pola que se decidise o peche ou a prohibición da actividade por conta propia e a data e o boletín oficial en que se publicou; ou, no seu defecto, deberá anexar copia da devandita resolución.

De acordo co informe da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social, do 11 de novembro de 2020, en relación coa prohibición da actividade de hostalaría e restauración que, co fin de mitigar a propagación do virus COVID-19, éstáse decidindo mediante resolución das autoridades competentes nalgúns territorios, “(…) Os traballadores autónomos que optasen pola non realización do servizo de entrega a domicilio ou recollida no establecemento ou en vehículo desde o momento en que se acordou pola comunidade autónoma a adopción das medidas de contención, poderán acceder, sempre que cumpran os requisitos establecidos en artigo 13 do Real decreto-lei 30/2020, do 29 de setembro á prestación extraordinaria que nel contémplase, sendo suficiente para iso que, en aplicación do previsto no artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, cubran e subscriban ante a Mutua Colaboradora coa Seguridade Social declaración responsable sobre a devandita suspensión temporal total da súa actividade por conta propia, en que, ademais, comprométanse a achegar ante a Entidade Colaboradora calquera documentos que se lle requiran no seu momento para acreditar a concorrencia da situación protexida por esta prestación (…)” Para prever estes supostos, na declaración responsable que inclúe o formulario indicado no parágrafo anterior, incorpórase a manifestación expresa do autónomo dedicado á hostalaría e restauración de que, durante a suspensión temporal da súa actividade, non desenvolve entrega a domicilio nin posta a disposición dos seus produtos.

Volver

Trátase de supostos en que se produce a suspensión temporal da actividade como consecuencia do cumprimento dunha resolución da autoridade competente (nacional, autonómica, provincial, municipal, etc.), emitida especificamente para evitar a propagación do virus COVID-19, e pola que se decide o peche ou prohibición da actividade realizada por conta propia.

Pode solicitar unha prestación económica equivalente ao 50 %da base mínima de cotización que corresponda para a devandita actividade, contía que poderá incrementarse nun 20 %se é membro de familia numerosa (e os únicos ingresos da unidade familiar ou análoga durante ese período proceden da súa propia actividade suspendida) ou diminuírse do 50 ao 40 %, se se convive con beneficiarios desta mesma prestación, unidos por vínculo familiar ou unidade análoga de convivencia ata o primeiro grao de parentesco por consanguinidade ou afinidade.

A prestación poderá percibirse desde o día seguinte á adopción da medida de peche ou prohibición da actividade por conta propia pola autoridade competente, ata o último día do mes en que se erga a súa aplicación, sempre que a prestación se solicite nos vinte e un días naturais seguintes á entrada en vigor da resolución de peche ou prohibición ou, de formularse fóra deste prazo, desde o día da solicitude.

Durante o tempo que permaneza a actividade suspendida manterase a alta no réxime especial, quedando exonerado da obriga de cotizar desde o primeiro día do mes en que se adopta a medida de peche de actividade ata o último día do mes seguinte ao que se erga a devandita medida.

Nesta Normativa poderá consultar os requisitos que debe cumprir para acceder a esta prestación, así como o procedemento correspondente de recoñecemento e aboamento da mesma, tal e como literalmente se recollen na norma aplicable.

E, desde este Formulario de solicitude poderá solicitar á FREMAP o recoñecemento e pagamento da prestación, sendo imprescindible para iso que indique concretamente na súa solicitude a resolución administrativa (autoridade competente e data da resolución) pola que se decidise o peche ou a prohibición da actividade por conta propia e a data e o boletín oficial en que se publicou; ou, no seu defecto, deberá anexar copia da devandita resolución.

De acordo co informe da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social, do 11 de novembro de 2020, en relación coa prohibición da actividade de hostalaría e restauración que, co fin de mitigar a propagación do virus COVID-19, éstáse decidindo mediante resolución das autoridades competentes nalgúns territorios, “(…) Os traballadores autónomos que optasen pola non realización do servizo de entrega a domicilio ou recollida no establecemento ou en vehículo desde o momento en que se acordou pola comunidade autónoma a adopción das medidas de contención, poderán acceder, sempre que cumpran os requisitos establecidos en artigo 13 do Real decreto-lei 30/2020, do 29 de setembro á prestación extraordinaria que nel contémplase, sendo suficiente para iso que, en aplicación do previsto no artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, cubran e subscriban ante a Mutua Colaboradora coa Seguridade Social declaración responsable sobre a devandita suspensión temporal total da súa actividade por conta propia, en que, ademais, comprométanse a achegar ante a Entidade Colaboradora calquera documentos que se lle requiran no seu momento para acreditar a concorrencia da situación protexida por esta prestación (…)” Para prever estes supostos, na declaración responsable que inclúe o formulario indicado no parágrafo anterior, incorpórase a manifestación expresa do autónomo dedicado á hostalaría e restauración de que, durante a suspensión temporal da súa actividade, non desenvolve entrega a domicilio nin posta a disposición dos seus produtos.

Volver

Ten Vostede a consideración de traballador autónomo de tempada?

SI
NON

Pode solicitar unha prestación dirixida aos autónomos que só permanecen de alta no réxime especial durante determinados períodos ao longo de cada ano, e que resultaron afectados na súa actividade por conta propia pola crise sanitaria COVID-19.

A prestación económica é equivalente ao 70 %da base mínima da cotización correspondente á actividade, que se percibirá durante un máximo de catro meses, sempre que se solicite, como límite, o 21 de febreiro de 2021.

Durante a percepción da prestación non existirá obriga de cotizar, permanecendo en situación de alta ou asimilada á alta no réxime especial.

Ata o 31 de maio de 2021, é posible solicitar a prestación, cuxos requisitos de acceso poderá consultar nesta Normativa, mediante o seguinte Formulario de solicitude. A prestación poderá comezar a percibirse desde o día 1 de febreiro de 2021, se formula a solicitude ata o 21 de febreiro ou, en caso contrario, desde o día seguinte ao da solicitude.

Volver

Conta na súa cotización ao Réxime Especial coa cobertura de cesamento de actividade e cotizou para estes fins o tempo suficiente para percibir a prestación ordinaria? Teña en conta o seguinte cadro, onde poderá comprobar a que período de prestación podería ter dereito, pero debendo restar os períodos que puidese percibir previamente.

SI
NON

Estima que os seus ingresos computables fiscalmente da actividade por conta propia no primeiro semestre de 2021 serán inferiores a habídosos no primeiro trimestre de 2020 e que, ademais, aqueles non serán superiores a 6.650 euros?

SI
NON

Lamentámolo, pero, de conformidade coa súa contestación ás cuestións formuladas, non cumpre os requisitos para acceder a ningunha das prestacións por cesamento de actividade xestionada pola FREMAP.

Para maior información, pode consultar con esta mutua

Grazas.

Volver

Estima que pode experimentar a súa actividade por conta propia unha redución dos ingresos computables fiscalmente durante o primeiro semestre de 2021 de máis dun 50 %, en relación con habídosos no segundo semestre de 2019, e que, así mesmo, non obterá durante o primeiro semestre de 2021 uns rendementos netos computables fiscalmente superiores a 7.980 euros?

SI
NON

Estima que os seus ingresos computables fiscalmente da actividade por conta propia no primeiro semestre de 2021 serán inferiores a habídosos no primeiro trimestre de 2020 e que, ademais, aqueles non serán superiores a 6.650 euros?

SI
NON

Lamentámolo, pero, de conformidade coa súa contestación ás cuestións formuladas, non cumpre os requisitos para acceder a ningunha das prestacións por cesamento de actividade xestionada pola FREMAP.

Para maior información, pode consultar con esta mutua

Grazas.

Volver

Causou baixa no réxime especial como traballador por conta propia ou autónomo e quere solicitar a prestación ordinaria por cesamento de actividade?

SI
NON

Lamentámolo, pero, de conformidade coa súa contestación ás cuestións formuladas, non cumpre os requisitos para acceder a ningunha das prestacións por cesamento de actividade xestionada pola FREMAP.

Para maior información, pode consultar con esta mutua

Grazas.

Volver

Causou baixa no réxime especial como traballador por conta propia ou autónomo e quere solicitar a prestación ordinaria por cesamento de actividade?

SI
NON

A lexislación contemplaba unha prestación extraordinaria de cesamento de actividade para estes supostos, que puido solicitarse ata o 30 de abril de 2021, xa que as solicitudes efectuadas con posterioridade non cobrarían efecto antes do 31 de maio de 2021, data prevista legalmente para a súa extinción definitiva.

Nesta Normativa poderá consultar todo o relativo con esta prestación.

Volver

Causou baixa no réxime especial como traballador por conta propia ou autónomo e quere solicitar a prestación ordinaria por cesamento de actividade?

SI
NON

Pode solicitar a prestación por cesamento de actividade compatible coa actividade desde o 1 de febreiro de 2021, que poderá estenderse como máximo ata o 31 de maio de 2021.

Para ter dereito á prestación deberá acreditar no primeiro semestre de 2021 unha redución dos ingresos computables fiscalmente da actividade por conta propia de máis do 50 %de habídosos no segundo semestre de 2019; así como non obter durante o semestre indicado de 2021 uns rendementos netos computables fiscalmente superiores a 7.980 euros

Se solicita a prestación, como límite, ata o 21 de febreiro de 2021, poderaa percibir desde o 1 de febreiro de 2021; en caso contrario, se lle aboará desde o día seguinte á solicitude.

Percibirá unha prestación equivalente ao 70 %do termo medio das bases de cotización dos últimos doce meses, coa aplicación dos topes máximo e mínimo que corresponda conforme á súa situación familiar ou, se é o caso, o 70% da base mínima de cotización correspondente á súa actividade. Así mesmo, se lle aboará o importe da cotización por continxencias comúns.

Nesta Normativa poderá consultar os requisitos que debe cumprir para acceder a esta prórroga da prestación, así como o procedemento correspondente de recoñecemento e aboamento da mesma, tal e como literalmente se recollen na norma aplicable.

E, desde este Formulario de solicitude poderá solicitar á FREMAP o recoñecemento e pagamento da prestación.

Volver